نام و نام خانوادگی دانشجو

مقطع

دانشکده

نام و نام خانوادگی استاد

نرم افزار مورد نیاز

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

وضعیت

تمدید

فهیمه کرمی
کارشناسی ارشد
مهندسی نقشه برداری
دکتر محمدرضا ملک
matlab2019  صف انتظار (نفر1) 
سعید ثقفی یزدی
کارشناسی ارشد
مهندسی نقشه برداری
دکتر حمید عبادی
agisoft Metashape Professional  صف انتظار (نفر2) 
احسان بهزاد
دکتریمهندسی هوافضادکتر رضا ابراهیمی Ansys Fluent
  صف انتظار (نفر3) 
مجید غریبکارشناسی ارشدمهندسی هوافضادکتر رضا ابراهیمیconverge cfd  صف انتظار (نفر4) 
مصطفی جمالی
کارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر علی اصغ رضی کاظمی
CST STUDIO  صف انتظار (نفر5)
 
یاسمن ده حقی
کارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر ابراهیم ندیمیSiesta-Quantum Espresso  صف انتظار (نفر6)
 
هومن اسد پور
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیکدکتر علی اشرفی زادهANSYS Fluent  صف انتظار (نفر7)
 
محمد امینیدکتریمهندسی و علم مواددکتر عباس منتظری هدشLAMMPS
  صف انتظار (نفر8)
 
مهدی صداقت
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
دکتر جمال زمانی اشنی
Abaqus   صف انتظار (نفر9)  
آرش رضاییکارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر لطف اله بیگی++ omnet  صف انتظار (نفر10)  
فاطمه برومندپورکارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر ابراهیم ندیمی
Siesta
Quantum Espresso 5.1.2
  صف انتظار (نفر11)  
معصومه رضائی مالیدرهکارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر ابراهیم ندیمیQuantum Espresso 5.1.2  صف انتظار (نفر12)  
مهرداد قصبه ایکارشناسی ارشدمهندسی مکانیکدکتر مهرزاد شمسansys fluent  صف انتظار (نفر13)  
تارا غفوری
کارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر نگین معنوی زادهsiesta  صف انتظار (نفر14)  
الهه کروبی
کارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر نصرت ا... گرانپایه
CST Micowave Studio  صف انتظار (نفر15)  
حسن حمیدی
دکتری
مهندسی برقدکتر علی اصغر رضی کاظمی
CST  صف انتظار (نفر16)  
مهسا برکابیان
کارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر نصرت ا... گرانپایه

  صف انتظار (نفر17)  
مریم عباسی
دکتریمهندسی برقدکتر ابراهیم ندیمی
Siesta
Quantum Espresso 5.1.2
 
  صف انتظار (نفر18)  
فاطمه برومندپورکارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر ابراهیم ندیمی
Siesta
Quantum Espresso 5.1.2
  صف انتظار (نفر19)  
محمدحسین نبات
کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک
دکتر مجید سلطانی
MATLAB2018  صف انتظار (نفر20)  
بهنام رفیعی
کارشناسی ارشدمهندسی مکانیکدکتر مجید سلطانی
Ansys fluent  صف انتظار (نفر21)  
رضا فرجی پور
کارشناسی ارشدمهندسی مکانیکدکتر مجید بازارگان
ansys workbench  صف انتظار (نفر22)  
نیما نوریکارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر نگین معنوی زادهsiesta1398/11/07
1398/11/17درحال استفاده 
فائزه افشاری
کارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر نگین معنوی زادهsiesta1398/11/07
1398/11/17درحال استفاده 
شیما رضائی
کارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر نگین معنوی زادهsiesta1398/11/07
1398/11/17درحال استفاده 
فروغ قیم
کارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر ابراهیم ندیمیSiesta-Quantum Espresso1398/11/07
1398/11/17درحال استفاده 
زهرا انصاری
کارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر ابراهیم ندیمیSiesta-Quantum Espresso1398/11/07
1398/11/17درحال استفاده 
فاطمه برومندپورکارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر ابراهیم ندیمی
Siesta
Quantum Espresso 5.1.2
1398/11/07
1398/11/17درحال استفاده 
مریم رحیمی خانقاه
کارشناسی ارشدمهندسی مکانیکدکتر علی اشرفی زاده
COMSOL Multiphysics 5.31398/11/07
1398/11/17درحال استفاده 
زینب حیدری
دکتریمهندسی مکانیک
دکتر افسانه مجری
Fluent 18.21398/11/07
1398/11/17درحال استفاده 
متین توتونی
کارشناسی ارشدمهندسی صنایع
دکتر مجید میرزایی
MATLAB 20181398/11/07
1398/11/17درحال استفاده 
بهنام قیصری
کارشناسی ارشدمهندسی برق
دکتر لطف اله بیگی++ omnet1398/11/07
1398/11/17درحال استفاده 
مهدی مهدوی پویا
کارشناسی ارشدفیزیکدکتر محمود صداقتی زاده
primo1398/11/07
1398/11/17درحال استفاده 
 مسعود کمالی
کارشناسی ارشدمهندسی نقشه برداری
دکتر محمدرضا ملک
matlab20191398/11/07
1398/11/17درحال استفاده 
سعید خادمی
دکتری
مهندسی مکانیک
دکتر مجید بازارگان
ANSYS Fluent1398/11/07
1398/11/17درحال استفاده 
تارا غفوری
کارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر نگین معنوی زادهsiesta1398/10/18
1398/10/28درحال استفاده 
ابراهیم عادلی
کارشناسی ارشدمهندسی برق
دکتر ابراهیم ندیمی
Siesta-Quantum Espresso1398/10/17
1398/10/27درحال استفاده 
محسن رضائیان
دکتریمهندسی مکانیک
دکتر مجید سلطانی
COMSOL Multiphysics 5.31398/10/17
1398/10/27درحال استفاده 
محسن کورانی مسکنکارشناسی ارشد
مهندسی هوافضا
دکتر مهناز ذاکری
Abaqus 2016
1398/10/03
1398/10/13پایان 
زهرا حبیبی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر حسین شمسی
ADS 20161398/10/03
1398/10/13پایان 
فائزه افشاری
کارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر نگین معنوی زادهsiesta1398/10/03
1398/10/13پایان 
مریم عباسی
دکتریمهندسی برق
دکتر ابراهیم ندیمی
Siesta-Quantum Espresso 5.1.21398/09/25
1398/10/15پایان
سیده فاطمه صالح نژاد امریکارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر لطف اله بیگی++ omnet1398/09/25
1398/10/15پایان
صادق جمال زاده
کارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر لطف اله بیگی++ omnet1398/09/25
1398/10/15درحال استفادهتمدید
فهیمه کرمی
کارشناسی ارشد
مهندسی نقشه برداری
دکتر محمدرضا ملک
matlab20191398/09/25
1398/10/15پایان
مونا عرب محمدی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر زهرا قطان کاشانی
لومریکال1398/09/25
1398/10/15پایان
مینا تاجیک
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر نصرت ا... گرانپایه
CST1398/09/25
1398/10/15پایان
محمد علی خو
کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
دکتر سید حسین خواسته
Anaconda1398/09/25
1398/10/15پایان
اسماعیل شکری
کارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر نگین معنوی زادهsiesta1398/09/25
1398/10/15پایان
شیما رضائی
کارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر نگین معنوی زادهsiesta1398/09/25
1398/10/15پایان
یاسمن ده حقی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر ابراهیم ندیمی
Siesta-Quantum Espresso1398/09/25
1398/10/15پایان
فرشاد مرادی کشکولیدکتریمهندسی مکانیکدکتر مجید سلطانیCOMSOL Multiphysics 5.31398/09/25
1398/10/15پایان

تارا غفوری
کارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر نگین معنوی زادهsiesta1398/09/25
1398/10/05پایان 
حسین باقرزاده
دکتریمهندسی عمران
دکتر امیدرضا بارانی
matlab, visual studio 2012,
intel parallel studio 2017
1398/09/11
1398/09/21پایان 
محمد سوری
کارشناسی ارشدمهندسی مکانیکدکتر مجید سلطانیCOMSOL Multiphysics 5.31398/09/11
1398/09/21پایان 
هومن اسد پور
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیکدکتر علی اشرفی زادهANSYS Fluent1398/09/02
1398/09/12پایان 
محمد انصاری
دکتری
مهندسی مکانیک
دکتر مجید بازارگان
ANSYS Fluent1398/09/02
1398/09/12پایان 
بهنام زینلی
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیکدکتر مجید بازارگان
ANSYS Fluent1398/09/02
1398/09/12پایان 
امیررضا اسدی
کارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر زهرا قطان کاشانی
CST 20191398/09/02
1398/09/12پایان 
میرسجادغیبیکارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر مهدی علیاری شوره دلی
MATLAB 2018a1398/08/29
1398/09/09پایان 
ملیکه رستم زاده
کارشناسی ارشدفیزیکدکتر محمود جعفریQuantum Espresso1398/09/02
1398/09/12پایان 
مهسا سلطانیکارشناسی ارشدفیزیکدکتر محمود جعفریQuantum Espresso1398/09/02
1398/09/12پایان
 
فاطمه برومندپورکارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر ابراهیم ندیمی
Siesta
Quantum Espresso 5.1.2
1398/09/02
1398/09/12پایان 
کاووس کریم زادگاندکتری
مهندسی هوافضا
دکتر مسعود میرزایی
openfoam 6.01398/09/02
1398/09/12پایان
 
محمدهادی جباری
دکتریمهندسی عمران
دکتر کورش حجازی
Gfortran-OpenMp1398/08/211398/09/02پایان 
رضا اسدی
کارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر هادی علی اکبریان
cst studio suite 20181398/08/211398/09/02پایان 
سید شهاب الدین علویوندکتری مهندسی مکانیکدکتر مسعود ضیا بشرحق Ansys 181398/08/211398/09/02پایان 
یاسر شفیعی الموتی
دکتریمهندسی مکانیکدکتر علی اشرفی زاده
Ansys Fluent,
Gambit, TecPlot, Intel Parallel Studio
1398/08/211398/09/02پایان
 
احمد رستمی پناه
کارشناسی ارشد
فیزیکدکتر حسین حمزه پور
LAMMPS
1398/08/211398/09/02پایان 
محمد امینیدکتریمهندسی و علم مواددکتر عباس منتظری هدشLAMMPS
1398/08/211398/09/02پایان 
شیما رضائی
کارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر نگین معنوی زادهsiesta1398/08/211398/09/02پایان
 
محسن قسیمی
دکتریمهندسی برقدکتر مهرداد اردبیلی پور
MATLAB 2019,Python 3.71398/08/021398/08/22پایان
بهنام قیصری
کارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر لطف اله بیگی++ omnet1398/08/021398/08/22پایان
محمدرضا فلاح
کارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر علی اصغر رضی کاظمی
COMSOL Multiphysics1398/08/021398/08/22پایان
فائزه افشاری
کارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر نگین معنوی زادهsiesta1398/08/021398/08/22پایان
میلاد قربانی
کارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر تورج امرایی
GAMS1398/08/021398/08/22پایان 
میلاد براتی
کارشناسیمهندسی برقدکتر نگین معنوی زادهsiesta1398/08/021398/08/22پایان

مریم رحیمی خانقاه
کارشناسی ارشدمهندسی مکانیکدکتر علی اشرفی زاده
COMSOL Multiphysics 5.31398/07/221398/08/02پایان 
مجید مختاری کرچگانیکارشناسی ارشدمهندسی نقشه برداری
دکتر محمد طالعی
PathFinder1398/07/201398/08/20پایان

مهدی سقرجوقی فراهانیدکتریریاضیدکتر محمود هادی زاده یزدی
Mathematica1398/07/201398/07/30پایان
 
وحید رحیمی گورادلکارشناسی ارشدمهندسی هوافضادکتر مهدوی مقدم
Ansys Fluent 19.2.0.x641398/07/211398/08/01پایان 
یاسمن ده حقیکارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر ابراهیم ندیمیSiesta-Quantum Espresso1398/07/211398/08/01پایان 
فاطمه برومندپورکارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر ابراهیم ندیمی
Siesta
Quantum Espresso 5.1.2
1398/07/211398/08/01پایان 
احسان پودینهکارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر هادی علی اکبریانcst studio suite 20181398/07/211398/08/01پایان 
مهدی مهدوی پویا
کارشناسی ارشدفیزیکدکتر محمود صداقتی زاده
primo1398/07/211398/08/01پایان
تارا غفوری
کارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر نگین معنوی زادهsiesta1398/07/201398/07/30پایان
 
صادق جمال زادهکارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر لطف اله بیگی++ omnet1398/06/091398/06/19پایان 
محمد امینیدکتریمهندسی و علم مواددکتر عباس منتظری هدشLAMMPS
1398/06/091398/06/19پایان 
سارا مرادی مریم نگاریدکتریمهندسی مکانیکدکتر علی اشرفی زادهAnsys FLUENT1398/06/091398/06/19پایان 
محمد نورافکنکارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر نگین معنوی زادهsiesta1398/06/061398/06/16پایان 
ملیکه رستم زاده
کارشناسی ارشدفیزیکدکتر محمود جعفریQuantum Espresso1398/06/091398/06/31پایان 
فائزه افشاری
کارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر نگین معنوی زادهsiesta1398/06/051398/06/15پایان 
علی شیراونددکتریمهندسی مکانیکدکتر مسعود عسگری
Abaqus 6.141398/06/051398/06/15پایان 
مصطفی رستگاراندکتریمهندسی عمراندکتر سید بهرام بهشتی اولmatlab & opensees1398/06/051398/06/15پایان 
مریم رحیمی خانقاه
کارشناسی ارشدمهندسی مکانیکدکتر علی اشرفی زاده
COMSOL Multiphysics 5.31398/06/031398/06/13پایان 
محمدرضا خاوری
کارشناسی ارشدمهندسی مکانیکدکتر فرهنگ هنرور
COMSOL1398/06/031398/06/13پایان
 
رامین فرزدی
دکتری
مهندسی مکانیک
دکتر مجید بازارگان
ANSYS Fluent1398/06/031398/06/13پایان 
رضا فرجی پور
دکتری
مهندسی مکانیک
دکتر مجید بازارگان
ANSYS Fluent1398/06/031398/06/13پایان
 
مهرداد ناعمیدکتریمهندسی برقدکتر فرامرز حسین باباییQuantum Espresso1398/06/031398/06/12پایان 
مهسا سلطانیکارشناسی ارشدفیزیکدکتر محمود جعفریQuantum Espresso1398/05/131398/05/23پایان 
سعید خادمی
دکتری
مهندسی مکانیک
دکتر مجید بازارگان
ANSYS Fluent1398/05/091398/05/19پایان 
بهروز روزخشدکتریمهندسی برقدکتر علیرضا صالحی
 Atomistic Tool Kit-
Virtual Nano Lab-
ATK-VNL
1398/06/031398/06/12پایان 
امید اکبریکارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر لطف اله بیگی++ omnet1398/05/091398/05/19پایان 
فرشاد مرادی کشکولیدکتریمهندسی مکانیکدکتر مجید سلطانیCOMSOL Multiphysics 5.31398/05/091398/05/19پایان 
احسان بهزاد
دکتریمهندسی هوافضادکتر رضا ابراهیمیopen foam
1398/05/071398/05/17پایان 
زهرا سادات میراقایی جعفری
دکتریمهندسی هوافضادکتر رضا ابراهیمی
1398/05/071398/05/17پایان 
مجید مختاری کرچگانیکارشناسی ارشدمهندسی نقشه برداری
دکتر محمد طالعی
PyroSim 20181398/05/071398/05/17پایان 
مجید غریبکارشناسی ارشدمهندسی هوافضادکتر رضا ابراهیمیconverge cfd1398/05/051398/05/15پایان 
حسین صابری
دکتری
مهندسی برق
دکتر تورج امرایی
MATLAB1398/05/051398/05/15پایان 
هامون فهروندی
کارشناسی ارشدمهندسی برق
دکتر ابراهیم ندیمی
Quantum Espresso1398/05/051398/05/15پایان 
رضا جهرمیکارشناسی ارشدمهندسی مکانیکدکتر علی کشاورز ولیانansys- fluent1398/05/051398/05/15پایان
 
زهرا حبیبیکارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر حسین شمسیCST1398/04/261398/05/18پایان
فائزه افشاری
کارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر نگین معنوی زادهsiesta1398/04/151398/04/23پایان 
شیما رضائی
کارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر نگین معنوی زادهsiesta1398/04/151398/06/13پایان
 
علی اکبر قربانی دولابیکارشناسی ارشدمهندسی هوافضادکتر مانی فتح علیconverge cfd1398/04/141398/04/22پایان 
مارال غنمیکارشناسی ارشدمهندسی مکانیکدکنر سهیل نخودچی
ANSYS FLUENT1398/04/141398/04/22پایان 
دانیال بیدکانیکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتردکتر سعید فرضیpython1398/04/141398/04/22پایان 
مهسا برکابیانکارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر نصرت الله گرانپایه
cst macrowavestudio
-lumerical
1398/04/141398/04/22پایان 
هانی محبوبی
دکتریمهندسی نقشه برداریدکتر یزدان عامریان
Matlab1398/04/141398/04/22پایان 
نیلوفر داوودیکارشناسی ارشدمهندسی نقشه برداریدکتر محمد طالعی
Arc Map 10.4 -
jdk and jre 1.8.0_40 -
postgresql -InteliJ IDEA
1398/04/141398/04/22پایان
 
محدثه آقاسی زادهکارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر سمانه چمانیcst studio suit 20181398/04/141398/04/29پایان
مهدی نوروزعلیائیدکتریمهندسی برقدکتر محمد صادق ابریشمیان
CST2018-ANSYS HFSS2019
1398/04/021398/04/22پایان 
کاووس کریم زادگاندکتری
مهندسی هوافضا
دکتر مسعود میرزایی
openfoam 5.01398/04/021398/04/22پایان 
حمید حبیبی مجندهکارشناسی ارشدمهندسی نقشه برداری
دکتر مهدی رئوفیان نائینیMATLAB
1398/04/021398/04/31پایان
آرش رضایی کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر لطف اله بیگی ++ omnet 1398/03/28 1398/04/22 پایان  
فاطمه برومندپورکارشناسی ارشدمهندسی برقدکتر ابراهیم ندیمی
Siesta
Quantum Espresso 5.1.2
1398/04/02 1398/04/20 پایان  
مهدی مهدوی پویا
کارشناسی ارشدفیزیکدکتر محمود صداقتی زاده
primo1398/03/271398/05/14پایان

محمد حسین ذوالفقارنسب کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی ANSYS FLUENT 1398/04/12 1398/04/22 پایان  
نگار مهتدی فر
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
دکتر مسعود عسگری
  1398/04/12 1398/04/22 پایان  
اسماعیل شکری کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/03/19 1398/04/07 پایان

نیما نوری کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/03/05 1398/03/31 پایان
محمد نورافکن کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/03/01 1398/03/18 پایان
صادق توابع قوامی کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر علی اصغر رضی کاظمی cst studio suit 1398/03/01 1398/04/21 پایان

امیررضا رزمی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی MATLAB 1398/02/30 1398/03/09 پایان  
سید روزبه نبوی پسا دکترا مهندسی و علم مواد دکتر رضا اسلامی فارسانی Abaqus, Matlab 1398/02/29 1398/03/08 پایان  
سید جواد عظیمی دکتری فیزیک دکتر محمود جعفری Quantum Espresso 1398/02/29 1398/03/08 پایان  
سعید غفوری کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دکتر سید حسین خواسته Ananconda and R studio 1398/02/25 1398/03/05 پایان  
امید اکبری کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر لطف اله بیگی ++ omnet 1398/02/23 1398/03/02 پایان  
مهدیه ادیب کارشناسی مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی MATLAB 1398/02/21 1398/02/31 پایان  
مجید غریب کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دکتر رضا ابراهیمی converge cfd 1398/02/21 1398/02/31 پایان  
سوگل مرادیان دکتری مهندسی عمران دکتر فرهاد یزادن دوست Mathlab 1398/02/21 1398/02/31 پایان  
احسان پودینه کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر هادی علی اکبریان CST Microwave Studio 1398/02/21 1398/03/17 پایان
اردلان ایزدی دکتری مهندسی عمران دکتر فرهاد یزادن دوست Mathlab 1398/02/17 1398/02/27 پایان  
آناهیتا اولیایی کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر مریم محبی Mathlab 1398/02/17 1398/02/27 پایان  
عباد سنگلکی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دکتر سید بهرام بهشتی اول matlab & opensees 1398/02/17 1398/02/27 پایان  
نگار مهتدی‌فر کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر مسعود عسگری   1398/01/31 1398/02/11 پایان  
ابراهیم عادلی کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی Quantum Espresso 1398/01/25 1398/02/05 پایان  
عماد تندیس دکتری مهندسی مکانیک دکتر علی اشرفی زاده OpenFOAM 1398/01/25 1398/02/05 پایان
 
یاسر شفیعی الموتی دکتری مهندسی مکانیک دکتر علی اشرفی زاده
Ansys Fluent,Gambit,
TecPlot Intel Parallel Studio
1398/01/25 1398/02/05 پایان  
علی کیا کجوری دکتری مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی Quantum Espresso 1398/01/25 1398/02/05 پایان
 
محسن رضائیان دکتری مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی COMSOL Multiphysics 5.3 1398/01/25 1398/02/05 پایان
 
مصطفی رستگاران دکتری مهندسی عمران دکتر سید بهرام بهشتی اول matlab & opensees 1398/01/25 1398/02/05 پایان
 
سید شهاب الدین علویون دکتری مهندسی مکانیک دکتر مسعود ضیا بشرحق  Ansys 18 1398/01/25 1398/02/05 پایان
 
سعید غفوری کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دکتر سید حسین خواسته Ananconda and R studio 1397/12/15 1398/01/08 پایان  
محسن رضائیان دکتری مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی COMSOL Multiphysics 5.3 1397/12/27 1398/01/08 پایان  
مهدیه مسیبی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر افسانه مجری Comsol 5.3 1397/12/27 1398/01/08 پایان  
زهرا ایرندگانی کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری دکتر محمدطالعی
Arc Map-eclipse(java)
anaconda3
pycharm (python)
1397/12/19 1397/01/30 پایان  
سینا آزاده کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دکتر مهناز ذاکری Abaqus 1397/12/15 1397/12/25 پایان  
آناهیتا اولیایی کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر مریم محبی   1397/12/15 1397/12/25 پایان  
صادق جمال زاده کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر لطف اله بیگی ++ omnet 1397/12/15 1397/02/21 پایان
محسن غارسی دکتری مهندسی برق دکتر فرامرز حسین بابایی Quantum Espresso 1397/12/07 1397/12/17 پایان  
آرش رضایی کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر لطف اله بیگی ++ omnet 1397/12/07 1397/12/17 پایان  
علی یاوری دکتری مهندسی عمران دکتر بهروز عسگریان متلب- اپنسیس-آباکوس 1397/12/07 1397/12/27 پایان
مهشید مهبد کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر مسعود عسگری Abaqus & Solidworks 1397/12/05 1397/01/03 پایان
محدثه آقاسی زاده کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر سمانه چمانی cst studio suit 2018 1397/12/05 1397/12/29 پایان
مهدی زرکشان کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی Quantum Espresso 1397/12/05 1397/12/15 پایان  
فرشاد مرادی کشکولی دکتری مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی COMSOL Multiphysics 5.3 1397/12/05 1397/12/15 پایان
 
مریم کشاورز افشار
دکتری مهندسی برق
دکتر ابراهیم ندیمی
Quantum Espresso 1397/11/28 1397/02/23 پایان

مهرداد ناعمی دکتری مهندسی برق دکتر فرامرز حسین بابایی SIESTA 1397/11/14 1397/12/17 پایان
یاسین زارع کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دکتر رضا ابراهیمی   1397/11/14 1397/11/24 پایان  
سعید غفوری کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دکتر سید حسین خواسته Ananconda and R studio 1397/11/14 1397/12/11 پایان

مرتضی یزدانی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دکتر بابک ناصرشریف matlab 2016 1397/11/14 1397/12/04 پایان
محمد حسین ذوالفقار نسب کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی ANSYS FLUENT  1397/11/14 1397/12/03 پایان
مهدی مهدوی پویا کارشناسی ارشد فیزیک دکتر محمود صداقتی زاده primo 1397/11/14 1397/12/29 پایان

فرشاد مرادی کشکولی دکتری مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی COMSOL Multiphysics 5.3 1397/11/06 1397/11/26 پایان
 
حمیدرضا سلماسی جاوید
کارشناسی ارشد
مهندس عمران
دکتر سیاوش سروشیان
 OpenSees 1397/11/06 1397/11/26 پایان

امید اکبری
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر لطف اله بیگی
++ omnet 1397/11/06 1397/12/17 پایان

مصطفی رستگاران دکتری مهندسی عمران دکتر سید بهرام بهشتی اول matlab & opensees 1397/11/06 1397/12/04 پایان

مجید غریب
کارشناسی ارشد
مهندسی هوافضا
دکتر رضا ابراهیمی
  1397/10/30 1397/12/04 پایان

رضا رازمند
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر فرامرز حسین بابایی
Quantum Espresso 1397/10/26 1397/11/06 پایان
 
سید جواد عظیمی دکتری فیزیک دکتر محمود جعفری Quantum Espresso 1397/10/23 1397/11/03 پایان
 
رونا سعیدی
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران
دکتر حسن قاسم زاده
3Dec
1397/10/17 1397/11/13 پایان

محسن رضاییان
دکتری مهندسی مکانیک
دکتر مجید سلطانی
COMSOL Multiphysics 5.3
1397/10/17 1397/10/27 پایان
 
هدیه صفری
دکتری مهندسی مکانیک
دکتر مجید سلطانی
 COMSOL 5.3
1397/10/17 1397/11/06 پایان

سپهر عقیلی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر فرامرز حسین بابایی
SIESTA 1397/10/17 1397/11/20 پایان

حامد حسیبی
کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
دکتر سعید صدیقیان کاشی
  1397/10/17 1397/11/13 پایان

ساناز دلاوری
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر مریم محبی
  1397/10/17 1397/11/04 پایان
 
حسین باقرزاده
دکتری مهندسی عمران
دکتر امیدرضا بارانی
Abaqus 1397/10/17 1397/10/27 پایان
 
هامون فهروندی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر ابراهیم ندیمی
Quantum Espresso 5.1.2 1397/10/17 1397/11/10 پایان

سپهر عقیلی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر فرامرز حسین بابایی
SIESTA
1397/10/05 1397/10/15 پایان
 
مهدی مهدوی پویا
کارشناسی ارشد
فیزیک دکتر محمود صداقتی زاده
Primo 1397/10/03 1397/11/13 پایان

عاطفه بوجاری
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
دکتر افسانه مجری
Comsol 5.3
1397/09/28 1397/10/22 پایان

صادق توابع قوامی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر علی اصغر رضی کاظمی
cst studio suit
1397/09/27 1397/10/22 پایان

مجید آراسته
دکتری
مهندسی صنایع
دکتر سمیه علیزاده
هدوپ و اسپارک
1397/09/26 1397/10/23 پایان

بهنام حیدری
کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع
دکتر منیره حسینی
Anaconda
1397/09/26 1397/10/06 پایان
 
علیرضا رنجکش
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر فرامرز حسین بابایی
Quantum espresso
1397/09/26 1397/10/22 پایان

مجید غریب
کارشناسی ارشد
مهندسی هوافضا
دکتر رضا ابراهیمی
converge cfd
1397/09/25 1397/10/05 پایان
 
فرشاد مرادی کشکولی
دکتری مهندسی مکانیک
دکتر مجید سلطانی
Comsol 1397/09/24 1397/10/04 پایان
 
آرش رضایی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر لطف اله بیگی
++ Omnet 1397/09/24 1397/11/13 پایان

مهشید مهبد
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
دکتر مسعود عسگری
LS Dyna
1397/09/24 1397/10/13 پایان

رونا سعیدی
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران
دکتر حسن قاسم زاده
3Dec
1397/09/17
1397/10/08
پایان
 
مرتضی یزدانی
کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
دکتر بابک ناصر شریف
Matlab
1397/09/17 1397/09/27
پایان  
عاطفه گرامیان
دکتری
مهندسی عمران
دکتر محمود قضاوی
  1397/09/07
1397/09/17
پایان

امیرحسین شکفته
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر بهاره اخباری
 Matlab 1397/09/07
1397/09/17
پایان
 
مهدی مهدوی پویا
کارشناسی ارشد
فیزیک
دکتر محمود صداقتی زاده
 Primo 1397/09/07
1397/09/24
پایان

ناصر ساکی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر نگین معنوی زاده
  1397/09/05
1397/09/15
پایان
 
محمدصادق گلشنی راد
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر علی اصغر رضی کاظمی
  1397/09/05
1397/09/22
پایان

امید اکبری
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر لطف اله بیگی
++ Omnet
1397/09/03 1397/09/30 پایان

امیر صحرایی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر هادی علی اکبریان
  1397/09/03
1397/09/13
پایان
 
فرزانه برزگر
کارشناسی ارشد
مهندسی نقشه برداری
دکتر علی محمدزاده
  1397/09/03
1397/09/13
پایان
 
محمدرضا پاو
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر نصرت ا... گرانپایه
  1397/09/03
1397/09/13
پایان
 
زهره اداوی
دکتری
مهندسی عمران
دکتر مسعود مشهدی حسینعلی
  1397/08/20
1397/08/30
پایان

مهدیه مسیبی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

دکتر افسانه مجری

 

1397/07/29

1397/09/21

پایان


فاطمه حسن زاده
دکتری مهندسی برق
دکتر مریم محبی
  1397/08/14
1397/08/24 پایان  
آروین پور ابراهیم
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر علی اصغر رضی کاظمی
  1397/08/14 1397/08/24 پایان
 
مجید آراسته
دکتری
مهندسی صنایع
دکتر سمیه علیزاده
  1397/08/13 1397/09/05 پایان  
عیسی قیصری راکه
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر محمد اردبیلی
  1397/08/09 1397/08/19 پایان
 
میلاد منصوری
کارشناسی ارشد
مهندسی هوافضا
دکتر حسین مهدوی مقدم
  1397/08/01 1397/09/05  پایان  
مهدی طاهرخانی
دکتری مهندسی برق
دکتر زهرا قطان کاشی
  1397/07/29 1397/08/08 پایان  
محسن فیضی
دکتری مهندسی نقشه برداری
دکتر مهدی رئوفیان نائینی
  1397/07/29 1397/08/08 پایان  
ناصر کشاورز مولایی
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
دکتر افسانه مجری
  1397/07/29 1397/08/08 پایان
 
فرشاد مرادی کشکولی
دکتری
مهندسی مکانیک
دکتر مجید سلطانی
  1397/07/23
1397/08/02
پایان
 
سینا آزاده
کارشناسی ارشد
مهندسی هوافضا
دکتر مهناز ذاکری
  1397/07/07 1397/07/17 پایان  
کاووس کریم زادگان
دکتری مهندسی هوافضا
دکتر مسعود میرزایی
  1397/07/04 1397/07/14  پایان  
 به همراه 400 نفر دیگر از سرویس گیرندگان
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.