نام و نام خانوادگی دانشجو

مقطع

دانشکده

نام و نام خانوادگی استاد

نرم افزار مورد نیاز

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

وضعیت

تمدید

نیما نوری
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر نگین معنوی زادهNAMD & VMD & SIESTA  صف انتظار (1)
 
 شکیبا صادقیان  دکتری  فیزیک دکتر محمود جعفری Quantum Espresso
1399/07/02 1399/07/12 درحال استفاده  
محمدحسین نبات
کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک
دکتر مجید سلطانی
MATLAB20181399/07/02
1399/07/12درحال استفاده  
فائقه قربانی
کارشناسی ارشدمهندسی برق
دکتر نگین معنوی زاده
 1399/07/02
1399/07/12درحال استفاده  
عرفان کریم میرزا
کارشناسی ارشدمهندسی برق
دکتر نگین معنوی زاده
 1399/07/02
1399/07/12درحال استفاده  
امیرمحمود احرار
کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
دکتر هدی رودکی لواسانی
 python 3.5.4 64bit, Matlab R2018b 64bit1399/07/02
1399/07/12درحال استفاده  
کیوان شمس کلایی
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران
دکتر سیاوش سروشیان
OpenSees , Matlab1399/07/02
1399/07/12درحال استفاده  
غزاله توکلی
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران
دکتر مصطفی مسعودی
OpenSees,ABAQUS,ETABS,MATLAB1399/07/02
1399/07/12درحال استفاده  
سینا خدائی
کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع
دکتر عماد روغنیان
GAMS and MATLAB1399/07/021399/07/12درحال استفاده  
فاطمه حسن زادهدکتریمهندسی برقدکتر مریم محبیMatlab  1399/07/021399/07/12درحال استفاده  
سید پوریا کشفی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر زهرا قطان کاشانی
COMSOL Multiphysics1399/07/021399/07/12درحال استفاده  
عاطفه بوجاری
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
دکتر افسانه مجری
Matlab R2018b1399/07/021399/07/12درحال استفاده  
یاسمن ده حقی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر ابراهیم ندیمی
Siesta-Atomic simulation enviroment1399/07/021399/07/12درحال استفاده  
رویا موسویان دکتریمهندسی نقشه برداریدکتر مسعود مشهدی حسینعلیMatlab2019  1399/07/021399/07/12درحال استفاده  
فاطمه برومندپورکارشناسی ارشدمهندسی برق
دکتر ابراهیم ندیمی
Siesta-Quantum Espresso 5.1.21399/07/021399/07/12درحال استفاده  
لیلا هوشیاریکارشناسی ارشدمهندسی مکانیک
دکتر علی کشاورز
Ansys-Fluent1399/07/021399/07/12درحال استفاده  
سعید باباییدکتری
مهندسی عمران
دکتر حسن قاسم زاده
Lammps1399/07/021399/07/12درحال استفاده  
حسن حمیدی  دکتری مهندسی برق دکتر علی اصغر رضی کاظمی  CST 1399/05/08 1399/05/18 پایان  
رویا موسویان  دکتری مهندسی نقشه برداری دکتر مسعود مشهدی حسینعلی Matlab2019 
1399/05/08 1399/05/18 پایان  
فاطمه حسن زاده  دکتری مهندسی برق دکتر مریم محبی Matlab 
1399/05/08 1399/05/18 پایان  
حسین باقرزاده  دکتری مهندسی عمران دکتر امیدرضا بارانی
matlab
visual studio 2012
intel parallel studio 2017
1399/05/08 1399/05/18 پایان  
وحید مرندی شریف آبادی  دکتری مهندسی هوافضا دکتر مانی فتحعلی openfoam
1399/05/08 1399/05/18 پایان  
فاطمه رحیمیان دوگاهه کارشناسی ارشد فیزیک دکتر محمود جعفری Quantum Espresso
1399/05/08 1399/05/18 پایان  
آناهیتا قهرمانی نژاد کارشناسی ارشد فیزیک دکتر محمود جعفری Quantum Espresso
1399/05/08 1399/05/18 پایان  
اعظم کوچکی مطلق کارشناسی ارشد فیزیک دکتر محمود جعفری  Quantum Espresso 1399/05/08 1399/05/18 پایان  
متین توتونی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دکتر مجید میرزایی Mathematica 11 
1399/05/08 1399/05/18 پایان  
سعیده زند کارشناسی ارشد مهندسی عمران دکتر علیرضا برهانی داریان
99/04/23
 1399/05/13 پایان  
آرش رضایی کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر لطف اله بیگی  ++Omnet
1399/05/08 1399/05/18 پایان  
فروغ قیم کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی Siesta-Quantum Espresso
1399/05/08 1399/05/18 پایان  
زهرا انصاری دکتری مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی Siesta-Quantum Espresso
1399/05/08 1399/05/18 پایان  
سعید خادمی دکتری مهندسی مکانیک دکتر مجید بازارگان ANSYS Fluent
 1399/04/14  1399/04/24 پایان  
ساوالان نیساری
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
دکتر علیرضا برهانی داریان
   1399/04/01  1399/04/11 پایان  
عاطفه بوجاری کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر هادی علی اکبریان Matlab R2018b
 1399/04/01 1399/04/21 پایان  
معصومه سادات موسوی دکتری فیزیک دکتر محمود صداقتی زاده  کد مونت کارلوی GATE ورژن 7.2
 1399/04/01 1399/04/11 پایان  
رضا اسدی کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر افسانه مجری CST2019
 1399/04/01 1399/04/11 پایان  
احمدرضا باقری کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر محمدعلی سبط matlab 2016b
 1399/04/01 1399/04/11 پایان  
فائقه قربانی کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده    1399/04/01 1399/04/11 پایان  
عرفان کریم میرزا کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده    1399/04/01 1399/04/11 پایان  
امید اکبری کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر لطف اله بیگی ++ omnet
1399/04/01
1399/04/11 پایان  
شهریار پور ابراهیم اهوازی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دکتر مصطفی مسعودی OpenSees, ABAQUS, ETABS
 1399/02/31
1399/04/11 پایان  
زینب حیدری
دکتری مهندسی مکانیک
دکتر افسانه مجری
Fluent 18.2 1399/02/31 1399/04/11 پایان  
فاطمه رضائی دکتری
مهندسی صنایع
دکتر امیرعباس نجفی
Matlab, Excel
1399/02/31
1399/04/10 پایان  
محمد سوری
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی
COMSOL Multiphysics 5.3 1399/02/16
1399/02/26  پایان
 
مصطفی حیدری
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر علی اصغر رضی کاظمی
 PSCAD 1399/02/31 
1399/02/26  پایان  
یاسمن ده حقی
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی Siesta-Quantum Espresso 1399/02/31 
1399/02/26  پایان  
رضا فرجی پور
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر مجید بازارگان
ansys workbench 1399/02/16 
1399/02/26  پایان  
بهنام رفیعی
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی
Ansys fluent 1399/02/16 
1399/02/26  پایان  
محمدحسین نبات
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
دکتر مجید سلطانی
MATLAB2018 1399/02/16 
1399/02/26  پایان  
فاطمه برومندپور کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی
Siesta
Quantum Espresso 5.1.2
1399/02/16 
1399/02/26  پایان  
مریم عباسی
دکتری مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی
Siesta
Quantum Espresso 5.1.2
1399/02/16 
1399/02/26  درحال استفاده
 
مهسا برکابیان
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نصرت ا... گرانپایه


1399/02/16 
1399/02/26  پایان
 
حسن حمیدی
دکتری
مهندسی برق دکتر علی اصغر رضی کاظمی
CST 1399/02/16 
1399/02/26  پایان  
الهه کروبی
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نصرت ا... گرانپایه
CST Micowave Studio 1399/02/16 
1399/02/26  پایان  
مهرداد قصبه ای کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر مهرزاد شمس ansys fluent 1399/02/16 
1399/02/26  پایان  
تارا غفوری
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/12/22 1399/01/03 پایان  
معصومه رضائی مالیدره کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی Quantum Espresso 5.1.2 1398/12/22 1399/01/03 پایان  
فاطمه برومندپور کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی
Siesta
Quantum Espresso 5.1.2
1398/12/22 1399/01/03 پایان  
آرش رضایی کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر لطف اله بیگی ++ omnet 1398/12/22 1399/01/03 پایان  
مهدی صداقت
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
دکتر جمال زمانی اشنی
Abaqus 1398/12/22 1399/01/03 پایان  
محمد امینی دکتری مهندسی و علم مواد دکتر عباس منتظری هدش LAMMPS
1398/12/22 1399/01/03 پایان  
هومن اسد پور
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک دکتر علی اشرفی زاده ANSYS Fluent 1398/12/22 1399/01/03 پایان  
یاسمن ده حقی
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی Siesta-Quantum Espresso 1398/12/22 1399/01/03 پایان  
مصطفی جمالی
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر علی اصغ رضی کاظمی
CST STUDIO 1398/12/22 1399/01/03 پایان  
مجید غریب کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دکتر رضا ابراهیمی converge cfd 1398/12/22 1399/01/03 پایان  
احسان بهزاد
دکتری مهندسی هوافضا دکتر رضا ابراهیمی  Ansys Fluent
1398/12/22 1399/01/03 پایان  
سعید ثقفی یزدی
کارشناسی ارشد
مهندسی نقشه برداری
دکتر حمید عبادی
agisoft Metashape Professional 1398/12/22 1399/01/03 پایان  
فهیمه کرمی
کارشناسی ارشد
مهندسی نقشه برداری
دکتر محمدرضا ملک
matlab2019 1398/12/22 1399/01/03 پایان
 
نیما نوری کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/11/07
1398/11/17 پایان  
فائزه افشاری
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/11/07
1398/11/17 پایان  
شیما رضائی
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/11/07
1398/11/17 پایان  
فروغ قیم
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی Siesta-Quantum Espresso 1398/11/07
1398/11/17 پایان  
زهرا انصاری
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی Siesta-Quantum Espresso 1398/11/07
1398/11/17 پایان  
فاطمه برومندپور کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی
Siesta
Quantum Espresso 5.1.2
1398/11/07
1398/11/17 پایان  
مریم رحیمی خانقاه
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر علی اشرفی زاده
COMSOL Multiphysics 5.3 1398/11/07
1398/11/17 پایان  
زینب حیدری
دکتری مهندسی مکانیک
دکتر افسانه مجری
Fluent 18.2 1398/11/07
1398/11/17 پایان  
متین توتونی
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
دکتر مجید میرزایی
MATLAB 2018 1398/11/07
1398/11/17 پایان  
بهنام قیصری
کارشناسی ارشد مهندسی برق
دکتر لطف اله بیگی ++ omnet 1398/11/07
1398/11/17 پایان  
مهدی مهدوی پویا
کارشناسی ارشد فیزیک دکتر محمود صداقتی زاده
primo 1398/11/07
1398/11/17 پایان  
 مسعود کمالی
کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری
دکتر محمدرضا ملک
matlab2019 1398/11/07
1398/11/17 پایان  
سعید خادمی
دکتری
مهندسی مکانیک
دکتر مجید بازارگان
ANSYS Fluent 1398/11/07
1398/11/17 پایان  
تارا غفوری
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/10/18
1398/10/28 پایان  
ابراهیم عادلی
کارشناسی ارشد مهندسی برق
دکتر ابراهیم ندیمی
Siesta-Quantum Espresso 1398/10/17
1398/10/27 پایان  
محسن رضائیان
دکتری مهندسی مکانیک
دکتر مجید سلطانی
COMSOL Multiphysics 5.3 1398/10/17
1398/10/27 پایان  
محسن کورانی مسکن کارشناسی ارشد
مهندسی هوافضا
دکتر مهناز ذاکری
Abaqus 2016
1398/10/03
1398/10/13 پایان  
زهرا حبیبی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر حسین شمسی
ADS 2016 1398/10/03
1398/10/13 پایان  
فائزه افشاری
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/10/03
1398/10/13 پایان  
مریم عباسی
دکتری مهندسی برق
دکتر ابراهیم ندیمی
Siesta-Quantum Espresso 5.1.2 1398/09/25
1398/10/15 پایان
سیده فاطمه صالح نژاد امری کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر لطف اله بیگی ++ omnet 1398/09/25
1398/10/15 پایان
صادق جمال زاده
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر لطف اله بیگی ++ omnet 1398/09/25
1398/10/15 پایان
فهیمه کرمی
کارشناسی ارشد
مهندسی نقشه برداری
دکتر محمدرضا ملک
matlab2019 1398/09/25
1398/10/15 پایان
مونا عرب محمدی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر زهرا قطان کاشانی
لومریکال 1398/09/25
1398/10/15 پایان
مینا تاجیک
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر نصرت ا... گرانپایه
CST 1398/09/25
1398/10/15 پایان
محمد علی خو
کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
دکتر سید حسین خواسته
Anaconda 1398/09/25
1398/10/15 پایان
اسماعیل شکری
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/09/25
1398/10/15 پایان
شیما رضائی
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/09/25
1398/10/15 پایان
یاسمن ده حقی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر ابراهیم ندیمی
Siesta-Quantum Espresso 1398/09/25
1398/10/15 پایان
فرشاد مرادی کشکولی دکتری مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی COMSOL Multiphysics 5.3 1398/09/25
1398/10/15 پایان

تارا غفوری
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/09/25
1398/10/05 پایان  
حسین باقرزاده
دکتری مهندسی عمران
دکتر امیدرضا بارانی
matlab, visual studio 2012,
intel parallel studio 2017
1398/09/11
1398/09/21 پایان  
محمد سوری
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی COMSOL Multiphysics 5.3 1398/09/11
1398/09/21 پایان  
هومن اسد پور
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک دکتر علی اشرفی زاده ANSYS Fluent 1398/09/02
1398/09/12 پایان  
محمد انصاری
دکتری
مهندسی مکانیک
دکتر مجید بازارگان
ANSYS Fluent 1398/09/02
1398/09/12 پایان  
بهنام زینلی
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک دکتر مجید بازارگان
ANSYS Fluent 1398/09/02
1398/09/12 پایان  
امیررضا اسدی
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر زهرا قطان کاشانی
CST 2019 1398/09/02
1398/09/12 پایان  
میرسجادغیبی کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر مهدی علیاری شوره دلی
MATLAB 2018a 1398/08/29
1398/09/09 پایان  
ملیکه رستم زاده
کارشناسی ارشد فیزیک دکتر محمود جعفری Quantum Espresso 1398/09/02
1398/09/12 پایان  
مهسا سلطانی کارشناسی ارشد فیزیک دکتر محمود جعفری Quantum Espresso 1398/09/02
1398/09/12 پایان
 
فاطمه برومندپور کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی
Siesta
Quantum Espresso 5.1.2
1398/09/02
1398/09/12 پایان  
کاووس کریم زادگان دکتری
مهندسی هوافضا
دکتر مسعود میرزایی
openfoam 6.0 1398/09/02
1398/09/12 پایان
 
محمدهادی جباری
دکتری مهندسی عمران
دکتر کورش حجازی
Gfortran-OpenMp 1398/08/21 1398/09/02 پایان  
رضا اسدی
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر هادی علی اکبریان
cst studio suite 2018 1398/08/21 1398/09/02 پایان  
سید شهاب الدین علویون دکتری مهندسی مکانیک دکتر مسعود ضیا بشرحق  Ansys 18 1398/08/21 1398/09/02 پایان  
یاسر شفیعی الموتی
دکتری مهندسی مکانیک دکتر علی اشرفی زاده
Ansys Fluent,
Gambit, TecPlot, Intel Parallel Studio
1398/08/21 1398/09/02 پایان
 
احمد رستمی پناه
کارشناسی ارشد
فیزیک دکتر حسین حمزه پور
LAMMPS
1398/08/21 1398/09/02 پایان  
محمد امینی دکتری مهندسی و علم مواد دکتر عباس منتظری هدش LAMMPS
1398/08/21 1398/09/02 پایان  
شیما رضائی
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/08/21 1398/09/02 پایان
 
محسن قسیمی
دکتری مهندسی برق دکتر مهرداد اردبیلی پور
MATLAB 2019,Python 3.7 1398/08/02 1398/08/22 پایان
بهنام قیصری
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر لطف اله بیگی ++ omnet 1398/08/02 1398/08/22 پایان
محمدرضا فلاح
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر علی اصغر رضی کاظمی
COMSOL Multiphysics 1398/08/02 1398/08/22 پایان
فائزه افشاری
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/08/02 1398/08/22 پایان
میلاد قربانی
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر تورج امرایی
GAMS 1398/08/02 1398/08/22 پایان  
میلاد براتی
کارشناسی مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/08/02 1398/08/22 پایان

مریم رحیمی خانقاه
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر علی اشرفی زاده
COMSOL Multiphysics 5.3 1398/07/22 1398/08/02 پایان  
مجید مختاری کرچگانی کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری
دکتر محمد طالعی
PathFinder 1398/07/20 1398/08/20 پایان

مهدی سقرجوقی فراهانی دکتری ریاضی دکتر محمود هادی زاده یزدی
Mathematica 1398/07/20 1398/07/30 پایان
 
وحید رحیمی گورادل کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دکتر مهدوی مقدم
Ansys Fluent 19.2.0.x64 1398/07/21 1398/08/01 پایان  
یاسمن ده حقی کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی Siesta-Quantum Espresso 1398/07/21 1398/08/01 پایان  
فاطمه برومندپور کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی
Siesta
Quantum Espresso 5.1.2
1398/07/21 1398/08/01 پایان  
احسان پودینه کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر هادی علی اکبریان cst studio suite 2018 1398/07/21 1398/08/01 پایان  
مهدی مهدوی پویا
کارشناسی ارشد فیزیک دکتر محمود صداقتی زاده
primo 1398/07/21 1398/08/01 پایان
تارا غفوری
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/07/20 1398/07/30 پایان
 
صادق جمال زاده کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر لطف اله بیگی ++ omnet 1398/06/09 1398/06/19 پایان  
محمد امینی دکتری مهندسی و علم مواد دکتر عباس منتظری هدش LAMMPS
1398/06/09 1398/06/19 پایان  
سارا مرادی مریم نگاری دکتری مهندسی مکانیک دکتر علی اشرفی زاده Ansys FLUENT 1398/06/09 1398/06/19 پایان  
محمد نورافکن کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/06/06 1398/06/16 پایان  
ملیکه رستم زاده
کارشناسی ارشد فیزیک دکتر محمود جعفری Quantum Espresso 1398/06/09 1398/06/31 پایان  
فائزه افشاری
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/06/05 1398/06/15 پایان  
علی شیراوند دکتری مهندسی مکانیک دکتر مسعود عسگری
Abaqus 6.14 1398/06/05 1398/06/15 پایان  
مصطفی رستگاران دکتری مهندسی عمران دکتر سید بهرام بهشتی اول matlab & opensees 1398/06/05 1398/06/15 پایان  
مریم رحیمی خانقاه
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر علی اشرفی زاده
COMSOL Multiphysics 5.3 1398/06/03 1398/06/13 پایان  
محمدرضا خاوری
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر فرهنگ هنرور
COMSOL 1398/06/03 1398/06/13 پایان
 
رامین فرزدی
دکتری
مهندسی مکانیک
دکتر مجید بازارگان
ANSYS Fluent 1398/06/03 1398/06/13 پایان  
رضا فرجی پور
دکتری
مهندسی مکانیک
دکتر مجید بازارگان
ANSYS Fluent 1398/06/03 1398/06/13 پایان
 
مهرداد ناعمی دکتری مهندسی برق دکتر فرامرز حسین بابایی Quantum Espresso 1398/06/03 1398/06/12 پایان  
مهسا سلطانی کارشناسی ارشد فیزیک دکتر محمود جعفری Quantum Espresso 1398/05/13 1398/05/23 پایان  
سعید خادمی
دکتری
مهندسی مکانیک
دکتر مجید بازارگان
ANSYS Fluent 1398/05/09 1398/05/19 پایان  
بهروز روزخش دکتری مهندسی برق دکتر علیرضا صالحی
 Atomistic Tool Kit-
Virtual Nano Lab-
ATK-VNL
1398/06/03 1398/06/12 پایان  
امید اکبری کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر لطف اله بیگی ++ omnet 1398/05/09 1398/05/19 پایان  
فرشاد مرادی کشکولی دکتری مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی COMSOL Multiphysics 5.3 1398/05/09 1398/05/19 پایان  
احسان بهزاد
دکتری مهندسی هوافضا دکتر رضا ابراهیمی open foam
1398/05/07 1398/05/17 پایان  
زهرا سادات میراقایی جعفری
دکتری مهندسی هوافضا دکتر رضا ابراهیمی
1398/05/07 1398/05/17 پایان  
مجید مختاری کرچگانی کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری
دکتر محمد طالعی
PyroSim 2018 1398/05/07 1398/05/17 پایان  
مجید غریب کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دکتر رضا ابراهیمی converge cfd 1398/05/05 1398/05/15 پایان  
حسین صابری
دکتری
مهندسی برق
دکتر تورج امرایی
MATLAB 1398/05/05 1398/05/15 پایان  
هامون فهروندی
کارشناسی ارشد مهندسی برق
دکتر ابراهیم ندیمی
Quantum Espresso 1398/05/05 1398/05/15 پایان  
رضا جهرمی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر علی کشاورز ولیان ansys- fluent 1398/05/05 1398/05/15 پایان
 
زهرا حبیبی کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر حسین شمسی CST 1398/04/26 1398/05/18 پایان
فائزه افشاری
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/04/15 1398/04/23 پایان  
شیما رضائی
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/04/15 1398/06/13 پایان
 
علی اکبر قربانی دولابی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دکتر مانی فتح علی converge cfd 1398/04/14 1398/04/22 پایان  
مارال غنمی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکنر سهیل نخودچی
ANSYS FLUENT 1398/04/14 1398/04/22 پایان  
دانیال بیدکانی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دکتر سعید فرضی python 1398/04/14 1398/04/22 پایان  
مهسا برکابیان کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نصرت الله گرانپایه
cst macrowavestudio
-lumerical
1398/04/14 1398/04/22 پایان  
هانی محبوبی
دکتری مهندسی نقشه برداری دکتر یزدان عامریان
Matlab 1398/04/14 1398/04/22 پایان  
نیلوفر داوودی کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری دکتر محمد طالعی
Arc Map 10.4 -
jdk and jre 1.8.0_40 -
postgresql -InteliJ IDEA
1398/04/14 1398/04/22 پایان
 
محدثه آقاسی زاده کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر سمانه چمانی cst studio suit 2018 1398/04/14 1398/04/29 پایان
مهدی نوروزعلیائی دکتری مهندسی برق دکتر محمد صادق ابریشمیان
CST2018-ANSYS HFSS2019
1398/04/02 1398/04/22 پایان  
کاووس کریم زادگان دکتری
مهندسی هوافضا
دکتر مسعود میرزایی
openfoam 5.0 1398/04/02 1398/04/22 پایان  
حمید حبیبی مجنده کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری
دکتر مهدی رئوفیان نائینی MATLAB
1398/04/02 1398/04/31 پایان
آرش رضایی کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر لطف اله بیگی ++ omnet 1398/03/28 1398/04/22 پایان  
فاطمه برومندپور کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی
Siesta
Quantum Espresso 5.1.2
1398/04/02 1398/04/20 پایان  
مهدی مهدوی پویا
کارشناسی ارشد فیزیک دکتر محمود صداقتی زاده
primo 1398/03/27 1398/05/14 پایان

محمد حسین ذوالفقارنسب کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی ANSYS FLUENT 1398/04/12 1398/04/22 پایان  
نگار مهتدی فر
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
دکتر مسعود عسگری
  1398/04/12 1398/04/22 پایان  
اسماعیل شکری کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/03/19 1398/04/07 پایان

نیما نوری کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/03/05 1398/03/31 پایان
محمد نورافکن کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/03/01 1398/03/18 پایان
صادق توابع قوامی کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر علی اصغر رضی کاظمی cst studio suit 1398/03/01 1398/04/21 پایان

امیررضا رزمی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی MATLAB 1398/02/30 1398/03/09 پایان  
سید روزبه نبوی پسا دکترا مهندسی و علم مواد دکتر رضا اسلامی فارسانی Abaqus, Matlab 1398/02/29 1398/03/08 پایان  
سید جواد عظیمی دکتری فیزیک دکتر محمود جعفری Quantum Espresso 1398/02/29 1398/03/08 پایان  
سعید غفوری کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دکتر سید حسین خواسته Ananconda and R studio 1398/02/25 1398/03/05 پایان  
امید اکبری کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر لطف اله بیگی ++ omnet 1398/02/23 1398/03/02 پایان  
مهدیه ادیب کارشناسی مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی MATLAB 1398/02/21 1398/02/31 پایان  
مجید غریب کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دکتر رضا ابراهیمی converge cfd 1398/02/21 1398/02/31 پایان  
سوگل مرادیان دکتری مهندسی عمران دکتر فرهاد یزادن دوست Mathlab 1398/02/21 1398/02/31 پایان  
احسان پودینه کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر هادی علی اکبریان CST Microwave Studio 1398/02/21 1398/03/17 پایان
اردلان ایزدی دکتری مهندسی عمران دکتر فرهاد یزادن دوست Mathlab 1398/02/17 1398/02/27 پایان  
آناهیتا اولیایی کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر مریم محبی Mathlab 1398/02/17 1398/02/27 پایان  
عباد سنگلکی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دکتر سید بهرام بهشتی اول matlab & opensees 1398/02/17 1398/02/27 پایان  
نگار مهتدی‌فر کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر مسعود عسگری   1398/01/31 1398/02/11 پایان  
ابراهیم عادلی کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی Quantum Espresso 1398/01/25 1398/02/05 پایان  
عماد تندیس دکتری مهندسی مکانیک دکتر علی اشرفی زاده OpenFOAM 1398/01/25 1398/02/05 پایان
 
یاسر شفیعی الموتی دکتری مهندسی مکانیک دکتر علی اشرفی زاده
Ansys Fluent,Gambit,
TecPlot Intel Parallel Studio
1398/01/25 1398/02/05 پایان  
علی کیا کجوری دکتری مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی Quantum Espresso 1398/01/25 1398/02/05 پایان
 
محسن رضائیان دکتری مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی COMSOL Multiphysics 5.3 1398/01/25 1398/02/05 پایان
 
مصطفی رستگاران دکتری مهندسی عمران دکتر سید بهرام بهشتی اول matlab & opensees 1398/01/25 1398/02/05 پایان
 
سید شهاب الدین علویون دکتری مهندسی مکانیک دکتر مسعود ضیا بشرحق  Ansys 18 1398/01/25 1398/02/05 پایان
 
سعید غفوری کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دکتر سید حسین خواسته Ananconda and R studio 1397/12/15 1398/01/08 پایان  
محسن رضائیان دکتری مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی COMSOL Multiphysics 5.3 1397/12/27 1398/01/08 پایان  
مهدیه مسیبی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر افسانه مجری Comsol 5.3 1397/12/27 1398/01/08 پایان  
زهرا ایرندگانی کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری دکتر محمدطالعی
Arc Map-eclipse(java)
anaconda3
pycharm (python)
1397/12/19 1397/01/30 پایان  
سینا آزاده کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دکتر مهناز ذاکری Abaqus 1397/12/15 1397/12/25 پایان  
آناهیتا اولیایی کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر مریم محبی   1397/12/15 1397/12/25 پایان  
صادق جمال زاده کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر لطف اله بیگی ++ omnet 1397/12/15 1397/02/21 پایان
محسن غارسی دکتری مهندسی برق دکتر فرامرز حسین بابایی Quantum Espresso 1397/12/07 1397/12/17 پایان  
آرش رضایی کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر لطف اله بیگی ++ omnet 1397/12/07 1397/12/17 پایان  
علی یاوری دکتری مهندسی عمران دکتر بهروز عسگریان متلب- اپنسیس-آباکوس 1397/12/07 1397/12/27 پایان
مهشید مهبد کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر مسعود عسگری Abaqus & Solidworks 1397/12/05 1397/01/03 پایان
محدثه آقاسی زاده کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر سمانه چمانی cst studio suit 2018 1397/12/05 1397/12/29 پایان
مهدی زرکشان کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی Quantum Espresso 1397/12/05 1397/12/15 پایان  
فرشاد مرادی کشکولی دکتری مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی COMSOL Multiphysics 5.3 1397/12/05 1397/12/15 پایان
 
مریم کشاورز افشار
دکتری مهندسی برق
دکتر ابراهیم ندیمی
Quantum Espresso 1397/11/28 1397/02/23 پایان

مهرداد ناعمی دکتری مهندسی برق دکتر فرامرز حسین بابایی SIESTA 1397/11/14 1397/12/17 پایان
یاسین زارع کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دکتر رضا ابراهیمی   1397/11/14 1397/11/24 پایان  
سعید غفوری کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دکتر سید حسین خواسته Ananconda and R studio 1397/11/14 1397/12/11 پایان

مرتضی یزدانی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دکتر بابک ناصرشریف matlab 2016 1397/11/14 1397/12/04 پایان
محمد حسین ذوالفقار نسب کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی ANSYS FLUENT  1397/11/14 1397/12/03 پایان
مهدی مهدوی پویا کارشناسی ارشد فیزیک دکتر محمود صداقتی زاده primo 1397/11/14 1397/12/29 پایان

فرشاد مرادی کشکولی دکتری مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی COMSOL Multiphysics 5.3 1397/11/06 1397/11/26 پایان
 
حمیدرضا سلماسی جاوید
کارشناسی ارشد
مهندس عمران
دکتر سیاوش سروشیان
 OpenSees 1397/11/06 1397/11/26 پایان

امید اکبری
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر لطف اله بیگی
++ omnet 1397/11/06 1397/12/17 پایان

مصطفی رستگاران دکتری مهندسی عمران دکتر سید بهرام بهشتی اول matlab & opensees 1397/11/06 1397/12/04 پایان

مجید غریب
کارشناسی ارشد
مهندسی هوافضا
دکتر رضا ابراهیمی
  1397/10/30 1397/12/04 پایان

رضا رازمند
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر فرامرز حسین بابایی
Quantum Espresso 1397/10/26 1397/11/06 پایان
 
سید جواد عظیمی دکتری فیزیک دکتر محمود جعفری Quantum Espresso 1397/10/23 1397/11/03 پایان
 
رونا سعیدی
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران
دکتر حسن قاسم زاده
3Dec
1397/10/17 1397/11/13 پایان

محسن رضاییان
دکتری مهندسی مکانیک
دکتر مجید سلطانی
COMSOL Multiphysics 5.3
1397/10/17 1397/10/27 پایان
 
هدیه صفری
دکتری مهندسی مکانیک
دکتر مجید سلطانی
 COMSOL 5.3
1397/10/17 1397/11/06 پایان

سپهر عقیلی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر فرامرز حسین بابایی
SIESTA 1397/10/17 1397/11/20 پایان

حامد حسیبی
کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
دکتر سعید صدیقیان کاشی
  1397/10/17 1397/11/13 پایان

ساناز دلاوری
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر مریم محبی
  1397/10/17 1397/11/04 پایان
 
حسین باقرزاده
دکتری مهندسی عمران
دکتر امیدرضا بارانی
Abaqus 1397/10/17 1397/10/27 پایان
 
هامون فهروندی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر ابراهیم ندیمی
Quantum Espresso 5.1.2 1397/10/17 1397/11/10 پایان

سپهر عقیلی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر فرامرز حسین بابایی
SIESTA
1397/10/05 1397/10/15 پایان
 
مهدی مهدوی پویا
کارشناسی ارشد
فیزیک دکتر محمود صداقتی زاده
Primo 1397/10/03 1397/11/13 پایان

عاطفه بوجاری
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
دکتر افسانه مجری
Comsol 5.3
1397/09/28 1397/10/22 پایان

صادق توابع قوامی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر علی اصغر رضی کاظمی
cst studio suit
1397/09/27 1397/10/22 پایان

مجید آراسته
دکتری
مهندسی صنایع
دکتر سمیه علیزاده
هدوپ و اسپارک
1397/09/26 1397/10/23 پایان

بهنام حیدری
کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع
دکتر منیره حسینی
Anaconda
1397/09/26 1397/10/06 پایان
 
علیرضا رنجکش
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر فرامرز حسین بابایی
Quantum espresso
1397/09/26 1397/10/22 پایان

مجید غریب
کارشناسی ارشد
مهندسی هوافضا
دکتر رضا ابراهیمی
converge cfd
1397/09/25 1397/10/05 پایان
 
فرشاد مرادی کشکولی
دکتری مهندسی مکانیک
دکتر مجید سلطانی
Comsol 1397/09/24 1397/10/04 پایان
 
آرش رضایی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر لطف اله بیگی
++ Omnet 1397/09/24 1397/11/13 پایان

مهشید مهبد
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
دکتر مسعود عسگری
LS Dyna
1397/09/24 1397/10/13 پایان

رونا سعیدی
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران
دکتر حسن قاسم زاده
3Dec
1397/09/17
1397/10/08
پایان
 
مرتضی یزدانی
کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
دکتر بابک ناصر شریف
Matlab
1397/09/17 1397/09/27
پایان  
عاطفه گرامیان
دکتری
مهندسی عمران
دکتر محمود قضاوی
  1397/09/07
1397/09/17
پایان

امیرحسین شکفته
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر بهاره اخباری
 Matlab 1397/09/07
1397/09/17
پایان
 
مهدی مهدوی پویا
کارشناسی ارشد
فیزیک
دکتر محمود صداقتی زاده
 Primo 1397/09/07
1397/09/24
پایان

ناصر ساکی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر نگین معنوی زاده
  1397/09/05
1397/09/15
پایان
 
محمدصادق گلشنی راد
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر علی اصغر رضی کاظمی
  1397/09/05
1397/09/22
پایان

امید اکبری
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر لطف اله بیگی
++ Omnet
1397/09/03 1397/09/30 پایان

امیر صحرایی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر هادی علی اکبریان
  1397/09/03
1397/09/13
پایان
 
فرزانه برزگر
کارشناسی ارشد
مهندسی نقشه برداری
دکتر علی محمدزاده
  1397/09/03
1397/09/13
پایان
 
محمدرضا پاو
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر نصرت ا... گرانپایه
  1397/09/03
1397/09/13
پایان
 
زهره اداوی
دکتری
مهندسی عمران
دکتر مسعود مشهدی حسینعلی
  1397/08/20
1397/08/30
پایان

مهدیه مسیبی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

دکتر افسانه مجری

 

1397/07/29

1397/09/21

پایان


فاطمه حسن زاده
دکتری مهندسی برق
دکتر مریم محبی
  1397/08/14
1397/08/24 پایان  
آروین پور ابراهیم
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر علی اصغر رضی کاظمی
  1397/08/14 1397/08/24 پایان
 
مجید آراسته
دکتری
مهندسی صنایع
دکتر سمیه علیزاده
  1397/08/13 1397/09/05 پایان  
عیسی قیصری راکه
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر محمد اردبیلی
  1397/08/09 1397/08/19 پایان
 
میلاد منصوری
کارشناسی ارشد
مهندسی هوافضا
دکتر حسین مهدوی مقدم
  1397/08/01 1397/09/05  پایان  
مهدی طاهرخانی
دکتری مهندسی برق
دکتر زهرا قطان کاشی
  1397/07/29 1397/08/08 پایان  
محسن فیضی
دکتری مهندسی نقشه برداری
دکتر مهدی رئوفیان نائینی
  1397/07/29 1397/08/08 پایان  
ناصر کشاورز مولایی
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
دکتر افسانه مجری
  1397/07/29 1397/08/08 پایان
 
فرشاد مرادی کشکولی
دکتری
مهندسی مکانیک
دکتر مجید سلطانی
  1397/07/23
1397/08/02
پایان
 
سینا آزاده
کارشناسی ارشد
مهندسی هوافضا
دکتر مهناز ذاکری
  1397/07/07 1397/07/17 پایان  
کاووس کریم زادگان
دکتری مهندسی هوافضا
دکتر مسعود میرزایی
  1397/07/04 1397/07/14  پایان  
 به همراه 400 نفر دیگر از سرویس گیرندگان
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.