نام و نام خانوادگی دانشجو

مقطع

دانشکده

نام و نام خانوادگی استاد

نرم افزار مورد نیاز

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

وضعیت

تمدید

نیما نوری
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر نگین معنوی زادهNAMD & VMD & SIESTA  صف انتظار (1)
 
محسن عسگری
کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
دکتر سید حسین خواسته
Python 3.6.9, Tensorflow 2.3.0, Keras 2.4.3  صف انتظار (2) 
 شکیبا صادقیان  دکتری  فیزیک دکتر محمود جعفری Quantum Espresso
1399/07/02 1399/07/12 پایان
 
محمدحسین نبات
کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک
دکتر مجید سلطانی
MATLAB20181399/07/02
1399/07/12پایان
 
فائقه قربانی
کارشناسی ارشدمهندسی برق
دکتر نگین معنوی زاده
 1399/07/02
1399/07/12پایان 
عرفان کریم میرزا
کارشناسی ارشدمهندسی برق
دکتر نگین معنوی زاده
 1399/07/02
1399/07/12پایان 
امیرمحمود احرار
کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
دکتر هدی رودکی لواسانی
 python 3.5.4 64bit, Matlab R2018b 64bit1399/07/02
1399/07/12پایان 
کیوان شمس کلایی
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران
دکتر سیاوش سروشیان
OpenSees , Matlab1399/07/02
1399/07/12پایان 
غزاله توکلی
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران
دکتر مصطفی مسعودی
OpenSees,ABAQUS,ETABS,MATLAB1399/07/02
1399/07/12پایان 
سینا خدائی
کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع
دکتر عماد روغنیان
GAMS and MATLAB1399/07/021399/07/12پایان 
فاطمه حسن زادهدکتریمهندسی برقدکتر مریم محبیMatlab  1399/07/021399/07/12پایان 
سید پوریا کشفی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر زهرا قطان کاشانی
COMSOL Multiphysics1399/07/021399/07/12پایان 
عاطفه بوجاری
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
دکتر افسانه مجری
Matlab R2018b1399/07/021399/07/12پایان 
یاسمن ده حقی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر ابراهیم ندیمی
Siesta-Atomic simulation enviroment1399/07/021399/07/12پایان 
رویا موسویان دکتریمهندسی نقشه برداریدکتر مسعود مشهدی حسینعلیMatlab2019  1399/07/021399/07/12پایان 
فاطمه برومندپورکارشناسی ارشدمهندسی برق
دکتر ابراهیم ندیمی
Siesta-Quantum Espresso 5.1.21399/07/021399/07/12پایان 
لیلا هوشیاریکارشناسی ارشدمهندسی مکانیک
دکتر علی کشاورز
Ansys-Fluent1399/07/021399/07/12پایان 
سعید باباییدکتری
مهندسی عمران
دکتر حسن قاسم زاده
Lammps1399/07/021399/07/12پایان 
حسن حمیدی  دکتری مهندسی برق دکتر علی اصغر رضی کاظمی  CST 1399/05/08 1399/05/18 پایان  
رویا موسویان  دکتری مهندسی نقشه برداری دکتر مسعود مشهدی حسینعلی Matlab2019 
1399/05/08 1399/05/18 پایان  
فاطمه حسن زاده  دکتری مهندسی برق دکتر مریم محبی Matlab 
1399/05/08 1399/05/18 پایان  
حسین باقرزاده  دکتری مهندسی عمران دکتر امیدرضا بارانی
matlab
visual studio 2012
intel parallel studio 2017
1399/05/08 1399/05/18 پایان  
وحید مرندی شریف آبادی  دکتری مهندسی هوافضا دکتر مانی فتحعلی openfoam
1399/05/08 1399/05/18 پایان  
فاطمه رحیمیان دوگاهه کارشناسی ارشد فیزیک دکتر محمود جعفری Quantum Espresso
1399/05/08 1399/05/18 پایان  
آناهیتا قهرمانی نژاد کارشناسی ارشد فیزیک دکتر محمود جعفری Quantum Espresso
1399/05/08 1399/05/18 پایان  
اعظم کوچکی مطلق کارشناسی ارشد فیزیک دکتر محمود جعفری  Quantum Espresso 1399/05/08 1399/05/18 پایان  
متین توتونی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دکتر مجید میرزایی Mathematica 11 
1399/05/08 1399/05/18 پایان  
سعیده زند کارشناسی ارشد مهندسی عمران دکتر علیرضا برهانی داریان
99/04/23
 1399/05/13 پایان  
آرش رضایی کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر لطف اله بیگی  ++Omnet
1399/05/08 1399/05/18 پایان  
فروغ قیم کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی Siesta-Quantum Espresso
1399/05/08 1399/05/18 پایان  
زهرا انصاری دکتری مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی Siesta-Quantum Espresso
1399/05/08 1399/05/18 پایان  
سعید خادمی دکتری مهندسی مکانیک دکتر مجید بازارگان ANSYS Fluent
 1399/04/14  1399/04/24 پایان  
ساوالان نیساری
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
دکتر علیرضا برهانی داریان
   1399/04/01  1399/04/11 پایان  
عاطفه بوجاری کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر هادی علی اکبریان Matlab R2018b
 1399/04/01 1399/04/21 پایان  
معصومه سادات موسوی دکتری فیزیک دکتر محمود صداقتی زاده  کد مونت کارلوی GATE ورژن 7.2
 1399/04/01 1399/04/11 پایان  
رضا اسدی کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر افسانه مجری CST2019
 1399/04/01 1399/04/11 پایان  
احمدرضا باقری کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر محمدعلی سبط matlab 2016b
 1399/04/01 1399/04/11 پایان  
فائقه قربانی کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده    1399/04/01 1399/04/11 پایان  
عرفان کریم میرزا کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده    1399/04/01 1399/04/11 پایان  
امید اکبری کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر لطف اله بیگی ++ omnet
1399/04/01
1399/04/11 پایان  
شهریار پور ابراهیم اهوازی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دکتر مصطفی مسعودی OpenSees, ABAQUS, ETABS
 1399/02/31
1399/04/11 پایان  
زینب حیدری
دکتری مهندسی مکانیک
دکتر افسانه مجری
Fluent 18.2 1399/02/31 1399/04/11 پایان  
فاطمه رضائی دکتری
مهندسی صنایع
دکتر امیرعباس نجفی
Matlab, Excel
1399/02/31
1399/04/10 پایان  
محمد سوری
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی
COMSOL Multiphysics 5.3 1399/02/16
1399/02/26  پایان
 
مصطفی حیدری
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر علی اصغر رضی کاظمی
 PSCAD 1399/02/31 
1399/02/26  پایان  
یاسمن ده حقی
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی Siesta-Quantum Espresso 1399/02/31 
1399/02/26  پایان  
رضا فرجی پور
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر مجید بازارگان
ansys workbench 1399/02/16 
1399/02/26  پایان  
بهنام رفیعی
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی
Ansys fluent 1399/02/16 
1399/02/26  پایان  
محمدحسین نبات
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
دکتر مجید سلطانی
MATLAB2018 1399/02/16 
1399/02/26  پایان  
فاطمه برومندپور کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی
Siesta
Quantum Espresso 5.1.2
1399/02/16 
1399/02/26  پایان  
مریم عباسی
دکتری مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی
Siesta
Quantum Espresso 5.1.2
1399/02/16 
1399/02/26  پایان
 
مهسا برکابیان
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نصرت ا... گرانپایه


1399/02/16 
1399/02/26  پایان
 
حسن حمیدی
دکتری
مهندسی برق دکتر علی اصغر رضی کاظمی
CST 1399/02/16 
1399/02/26  پایان  
الهه کروبی
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نصرت ا... گرانپایه
CST Micowave Studio 1399/02/16 
1399/02/26  پایان  
مهرداد قصبه ای کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر مهرزاد شمس ansys fluent 1399/02/16 
1399/02/26  پایان  
تارا غفوری
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/12/22 1399/01/03 پایان  
معصومه رضائی مالیدره کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی Quantum Espresso 5.1.2 1398/12/22 1399/01/03 پایان  
فاطمه برومندپور کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی
Siesta
Quantum Espresso 5.1.2
1398/12/22 1399/01/03 پایان  
آرش رضایی کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر لطف اله بیگی ++ omnet 1398/12/22 1399/01/03 پایان  
مهدی صداقت
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
دکتر جمال زمانی اشنی
Abaqus 1398/12/22 1399/01/03 پایان  
محمد امینی دکتری مهندسی و علم مواد دکتر عباس منتظری هدش LAMMPS
1398/12/22 1399/01/03 پایان  
هومن اسد پور
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک دکتر علی اشرفی زاده ANSYS Fluent 1398/12/22 1399/01/03 پایان  
یاسمن ده حقی
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی Siesta-Quantum Espresso 1398/12/22 1399/01/03 پایان  
مصطفی جمالی
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر علی اصغ رضی کاظمی
CST STUDIO 1398/12/22 1399/01/03 پایان  
مجید غریب کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دکتر رضا ابراهیمی converge cfd 1398/12/22 1399/01/03 پایان  
احسان بهزاد
دکتری مهندسی هوافضا دکتر رضا ابراهیمی  Ansys Fluent
1398/12/22 1399/01/03 پایان  
سعید ثقفی یزدی
کارشناسی ارشد
مهندسی نقشه برداری
دکتر حمید عبادی
agisoft Metashape Professional 1398/12/22 1399/01/03 پایان  
فهیمه کرمی
کارشناسی ارشد
مهندسی نقشه برداری
دکتر محمدرضا ملک
matlab2019 1398/12/22 1399/01/03 پایان
 
نیما نوری کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/11/07
1398/11/17 پایان  
فائزه افشاری
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/11/07
1398/11/17 پایان  
شیما رضائی
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/11/07
1398/11/17 پایان  
فروغ قیم
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی Siesta-Quantum Espresso 1398/11/07
1398/11/17 پایان  
زهرا انصاری
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی Siesta-Quantum Espresso 1398/11/07
1398/11/17 پایان  
فاطمه برومندپور کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی
Siesta
Quantum Espresso 5.1.2
1398/11/07
1398/11/17 پایان  
مریم رحیمی خانقاه
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر علی اشرفی زاده
COMSOL Multiphysics 5.3 1398/11/07
1398/11/17 پایان  
زینب حیدری
دکتری مهندسی مکانیک
دکتر افسانه مجری
Fluent 18.2 1398/11/07
1398/11/17 پایان  
متین توتونی
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
دکتر مجید میرزایی
MATLAB 2018 1398/11/07
1398/11/17 پایان  
بهنام قیصری
کارشناسی ارشد مهندسی برق
دکتر لطف اله بیگی ++ omnet 1398/11/07
1398/11/17 پایان  
مهدی مهدوی پویا
کارشناسی ارشد فیزیک دکتر محمود صداقتی زاده
primo 1398/11/07
1398/11/17 پایان  
 مسعود کمالی
کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری
دکتر محمدرضا ملک
matlab2019 1398/11/07
1398/11/17 پایان  
سعید خادمی
دکتری
مهندسی مکانیک
دکتر مجید بازارگان
ANSYS Fluent 1398/11/07
1398/11/17 پایان  
تارا غفوری
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/10/18
1398/10/28 پایان  
ابراهیم عادلی
کارشناسی ارشد مهندسی برق
دکتر ابراهیم ندیمی
Siesta-Quantum Espresso 1398/10/17
1398/10/27 پایان  
محسن رضائیان
دکتری مهندسی مکانیک
دکتر مجید سلطانی
COMSOL Multiphysics 5.3 1398/10/17
1398/10/27 پایان  
محسن کورانی مسکن کارشناسی ارشد
مهندسی هوافضا
دکتر مهناز ذاکری
Abaqus 2016
1398/10/03
1398/10/13 پایان  
زهرا حبیبی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر حسین شمسی
ADS 2016 1398/10/03
1398/10/13 پایان  
فائزه افشاری
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/10/03
1398/10/13 پایان  
مریم عباسی
دکتری مهندسی برق
دکتر ابراهیم ندیمی
Siesta-Quantum Espresso 5.1.2 1398/09/25
1398/10/15 پایان
سیده فاطمه صالح نژاد امری کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر لطف اله بیگی ++ omnet 1398/09/25
1398/10/15 پایان
صادق جمال زاده
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر لطف اله بیگی ++ omnet 1398/09/25
1398/10/15 پایان
فهیمه کرمی
کارشناسی ارشد
مهندسی نقشه برداری
دکتر محمدرضا ملک
matlab2019 1398/09/25
1398/10/15 پایان
مونا عرب محمدی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر زهرا قطان کاشانی
لومریکال 1398/09/25
1398/10/15 پایان
مینا تاجیک
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر نصرت ا... گرانپایه
CST 1398/09/25
1398/10/15 پایان
محمد علی خو
کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
دکتر سید حسین خواسته
Anaconda 1398/09/25
1398/10/15 پایان
اسماعیل شکری
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/09/25
1398/10/15 پایان
شیما رضائی
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/09/25
1398/10/15 پایان
یاسمن ده حقی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر ابراهیم ندیمی
Siesta-Quantum Espresso 1398/09/25
1398/10/15 پایان
فرشاد مرادی کشکولی دکتری مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی COMSOL Multiphysics 5.3 1398/09/25
1398/10/15 پایان

تارا غفوری
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/09/25
1398/10/05 پایان  
حسین باقرزاده
دکتری مهندسی عمران
دکتر امیدرضا بارانی
matlab, visual studio 2012,
intel parallel studio 2017
1398/09/11
1398/09/21 پایان  
محمد سوری
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی COMSOL Multiphysics 5.3 1398/09/11
1398/09/21 پایان  
هومن اسد پور
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک دکتر علی اشرفی زاده ANSYS Fluent 1398/09/02
1398/09/12 پایان  
محمد انصاری
دکتری
مهندسی مکانیک
دکتر مجید بازارگان
ANSYS Fluent 1398/09/02
1398/09/12 پایان  
بهنام زینلی
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک دکتر مجید بازارگان
ANSYS Fluent 1398/09/02
1398/09/12 پایان  
امیررضا اسدی
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر زهرا قطان کاشانی
CST 2019 1398/09/02
1398/09/12 پایان  
میرسجادغیبی کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر مهدی علیاری شوره دلی
MATLAB 2018a 1398/08/29
1398/09/09 پایان  
ملیکه رستم زاده
کارشناسی ارشد فیزیک دکتر محمود جعفری Quantum Espresso 1398/09/02
1398/09/12 پایان  
مهسا سلطانی کارشناسی ارشد فیزیک دکتر محمود جعفری Quantum Espresso 1398/09/02
1398/09/12 پایان
 
فاطمه برومندپور کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی
Siesta
Quantum Espresso 5.1.2
1398/09/02
1398/09/12 پایان  
کاووس کریم زادگان دکتری
مهندسی هوافضا
دکتر مسعود میرزایی
openfoam 6.0 1398/09/02
1398/09/12 پایان
 
محمدهادی جباری
دکتری مهندسی عمران
دکتر کورش حجازی
Gfortran-OpenMp 1398/08/21 1398/09/02 پایان  
رضا اسدی
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر هادی علی اکبریان
cst studio suite 2018 1398/08/21 1398/09/02 پایان  
سید شهاب الدین علویون دکتری مهندسی مکانیک دکتر مسعود ضیا بشرحق  Ansys 18 1398/08/21 1398/09/02 پایان  
یاسر شفیعی الموتی
دکتری مهندسی مکانیک دکتر علی اشرفی زاده
Ansys Fluent,
Gambit, TecPlot, Intel Parallel Studio
1398/08/21 1398/09/02 پایان
 
احمد رستمی پناه
کارشناسی ارشد
فیزیک دکتر حسین حمزه پور
LAMMPS
1398/08/21 1398/09/02 پایان  
محمد امینی دکتری مهندسی و علم مواد دکتر عباس منتظری هدش LAMMPS
1398/08/21 1398/09/02 پایان  
شیما رضائی
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/08/21 1398/09/02 پایان
 
محسن قسیمی
دکتری مهندسی برق دکتر مهرداد اردبیلی پور
MATLAB 2019,Python 3.7 1398/08/02 1398/08/22 پایان
بهنام قیصری
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر لطف اله بیگی ++ omnet 1398/08/02 1398/08/22 پایان
محمدرضا فلاح
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر علی اصغر رضی کاظمی
COMSOL Multiphysics 1398/08/02 1398/08/22 پایان
فائزه افشاری
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/08/02 1398/08/22 پایان
میلاد قربانی
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر تورج امرایی
GAMS 1398/08/02 1398/08/22 پایان  
میلاد براتی
کارشناسی مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/08/02 1398/08/22 پایان

مریم رحیمی خانقاه
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر علی اشرفی زاده
COMSOL Multiphysics 5.3 1398/07/22 1398/08/02 پایان  
مجید مختاری کرچگانی کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری
دکتر محمد طالعی
PathFinder 1398/07/20 1398/08/20 پایان

مهدی سقرجوقی فراهانی دکتری ریاضی دکتر محمود هادی زاده یزدی
Mathematica 1398/07/20 1398/07/30 پایان
 
وحید رحیمی گورادل کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دکتر مهدوی مقدم
Ansys Fluent 19.2.0.x64 1398/07/21 1398/08/01 پایان  
یاسمن ده حقی کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی Siesta-Quantum Espresso 1398/07/21 1398/08/01 پایان  
فاطمه برومندپور کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی
Siesta
Quantum Espresso 5.1.2
1398/07/21 1398/08/01 پایان  
احسان پودینه کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر هادی علی اکبریان cst studio suite 2018 1398/07/21 1398/08/01 پایان  
مهدی مهدوی پویا
کارشناسی ارشد فیزیک دکتر محمود صداقتی زاده
primo 1398/07/21 1398/08/01 پایان
تارا غفوری
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/07/20 1398/07/30 پایان
 
صادق جمال زاده کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر لطف اله بیگی ++ omnet 1398/06/09 1398/06/19 پایان  
محمد امینی دکتری مهندسی و علم مواد دکتر عباس منتظری هدش LAMMPS
1398/06/09 1398/06/19 پایان  
سارا مرادی مریم نگاری دکتری مهندسی مکانیک دکتر علی اشرفی زاده Ansys FLUENT 1398/06/09 1398/06/19 پایان  
محمد نورافکن کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/06/06 1398/06/16 پایان  
ملیکه رستم زاده
کارشناسی ارشد فیزیک دکتر محمود جعفری Quantum Espresso 1398/06/09 1398/06/31 پایان  
فائزه افشاری
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/06/05 1398/06/15 پایان  
علی شیراوند دکتری مهندسی مکانیک دکتر مسعود عسگری
Abaqus 6.14 1398/06/05 1398/06/15 پایان  
مصطفی رستگاران دکتری مهندسی عمران دکتر سید بهرام بهشتی اول matlab & opensees 1398/06/05 1398/06/15 پایان  
مریم رحیمی خانقاه
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر علی اشرفی زاده
COMSOL Multiphysics 5.3 1398/06/03 1398/06/13 پایان  
محمدرضا خاوری
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر فرهنگ هنرور
COMSOL 1398/06/03 1398/06/13 پایان
 
رامین فرزدی
دکتری
مهندسی مکانیک
دکتر مجید بازارگان
ANSYS Fluent 1398/06/03 1398/06/13 پایان  
رضا فرجی پور
دکتری
مهندسی مکانیک
دکتر مجید بازارگان
ANSYS Fluent 1398/06/03 1398/06/13 پایان
 
مهرداد ناعمی دکتری مهندسی برق دکتر فرامرز حسین بابایی Quantum Espresso 1398/06/03 1398/06/12 پایان  
مهسا سلطانی کارشناسی ارشد فیزیک دکتر محمود جعفری Quantum Espresso 1398/05/13 1398/05/23 پایان  
سعید خادمی
دکتری
مهندسی مکانیک
دکتر مجید بازارگان
ANSYS Fluent 1398/05/09 1398/05/19 پایان  
بهروز روزخش دکتری مهندسی برق دکتر علیرضا صالحی
 Atomistic Tool Kit-
Virtual Nano Lab-
ATK-VNL
1398/06/03 1398/06/12 پایان  
امید اکبری کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر لطف اله بیگی ++ omnet 1398/05/09 1398/05/19 پایان  
فرشاد مرادی کشکولی دکتری مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی COMSOL Multiphysics 5.3 1398/05/09 1398/05/19 پایان  
احسان بهزاد
دکتری مهندسی هوافضا دکتر رضا ابراهیمی open foam
1398/05/07 1398/05/17 پایان  
زهرا سادات میراقایی جعفری
دکتری مهندسی هوافضا دکتر رضا ابراهیمی
1398/05/07 1398/05/17 پایان  
مجید مختاری کرچگانی کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری
دکتر محمد طالعی
PyroSim 2018 1398/05/07 1398/05/17 پایان  
مجید غریب کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دکتر رضا ابراهیمی converge cfd 1398/05/05 1398/05/15 پایان  
حسین صابری
دکتری
مهندسی برق
دکتر تورج امرایی
MATLAB 1398/05/05 1398/05/15 پایان  
هامون فهروندی
کارشناسی ارشد مهندسی برق
دکتر ابراهیم ندیمی
Quantum Espresso 1398/05/05 1398/05/15 پایان  
رضا جهرمی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر علی کشاورز ولیان ansys- fluent 1398/05/05 1398/05/15 پایان
 
زهرا حبیبی کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر حسین شمسی CST 1398/04/26 1398/05/18 پایان
فائزه افشاری
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/04/15 1398/04/23 پایان  
شیما رضائی
کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/04/15 1398/06/13 پایان
 
علی اکبر قربانی دولابی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دکتر مانی فتح علی converge cfd 1398/04/14 1398/04/22 پایان  
مارال غنمی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکنر سهیل نخودچی
ANSYS FLUENT 1398/04/14 1398/04/22 پایان  
دانیال بیدکانی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دکتر سعید فرضی python 1398/04/14 1398/04/22 پایان  
مهسا برکابیان کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نصرت الله گرانپایه
cst macrowavestudio
-lumerical
1398/04/14 1398/04/22 پایان  
هانی محبوبی
دکتری مهندسی نقشه برداری دکتر یزدان عامریان
Matlab 1398/04/14 1398/04/22 پایان  
نیلوفر داوودی کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری دکتر محمد طالعی
Arc Map 10.4 -
jdk and jre 1.8.0_40 -
postgresql -InteliJ IDEA
1398/04/14 1398/04/22 پایان
 
محدثه آقاسی زاده کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر سمانه چمانی cst studio suit 2018 1398/04/14 1398/04/29 پایان
مهدی نوروزعلیائی دکتری مهندسی برق دکتر محمد صادق ابریشمیان
CST2018-ANSYS HFSS2019
1398/04/02 1398/04/22 پایان  
کاووس کریم زادگان دکتری
مهندسی هوافضا
دکتر مسعود میرزایی
openfoam 5.0 1398/04/02 1398/04/22 پایان  
حمید حبیبی مجنده کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری
دکتر مهدی رئوفیان نائینی MATLAB
1398/04/02 1398/04/31 پایان
آرش رضایی کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر لطف اله بیگی ++ omnet 1398/03/28 1398/04/22 پایان  
فاطمه برومندپور کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی
Siesta
Quantum Espresso 5.1.2
1398/04/02 1398/04/20 پایان  
مهدی مهدوی پویا
کارشناسی ارشد فیزیک دکتر محمود صداقتی زاده
primo 1398/03/27 1398/05/14 پایان

محمد حسین ذوالفقارنسب کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی ANSYS FLUENT 1398/04/12 1398/04/22 پایان  
نگار مهتدی فر
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
دکتر مسعود عسگری
  1398/04/12 1398/04/22 پایان  
اسماعیل شکری کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/03/19 1398/04/07 پایان

نیما نوری کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/03/05 1398/03/31 پایان
محمد نورافکن کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر نگین معنوی زاده siesta 1398/03/01 1398/03/18 پایان
صادق توابع قوامی کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر علی اصغر رضی کاظمی cst studio suit 1398/03/01 1398/04/21 پایان

امیررضا رزمی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی MATLAB 1398/02/30 1398/03/09 پایان  
سید روزبه نبوی پسا دکترا مهندسی و علم مواد دکتر رضا اسلامی فارسانی Abaqus, Matlab 1398/02/29 1398/03/08 پایان  
سید جواد عظیمی دکتری فیزیک دکتر محمود جعفری Quantum Espresso 1398/02/29 1398/03/08 پایان  
سعید غفوری کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دکتر سید حسین خواسته Ananconda and R studio 1398/02/25 1398/03/05 پایان  
امید اکبری کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر لطف اله بیگی ++ omnet 1398/02/23 1398/03/02 پایان  
مهدیه ادیب کارشناسی مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی MATLAB 1398/02/21 1398/02/31 پایان  
مجید غریب کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دکتر رضا ابراهیمی converge cfd 1398/02/21 1398/02/31 پایان  
سوگل مرادیان دکتری مهندسی عمران دکتر فرهاد یزادن دوست Mathlab 1398/02/21 1398/02/31 پایان  
احسان پودینه کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر هادی علی اکبریان CST Microwave Studio 1398/02/21 1398/03/17 پایان
اردلان ایزدی دکتری مهندسی عمران دکتر فرهاد یزادن دوست Mathlab 1398/02/17 1398/02/27 پایان  
آناهیتا اولیایی کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر مریم محبی Mathlab 1398/02/17 1398/02/27 پایان  
عباد سنگلکی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دکتر سید بهرام بهشتی اول matlab & opensees 1398/02/17 1398/02/27 پایان  
نگار مهتدی‌فر کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر مسعود عسگری   1398/01/31 1398/02/11 پایان  
ابراهیم عادلی کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی Quantum Espresso 1398/01/25 1398/02/05 پایان  
عماد تندیس دکتری مهندسی مکانیک دکتر علی اشرفی زاده OpenFOAM 1398/01/25 1398/02/05 پایان
 
یاسر شفیعی الموتی دکتری مهندسی مکانیک دکتر علی اشرفی زاده
Ansys Fluent,Gambit,
TecPlot Intel Parallel Studio
1398/01/25 1398/02/05 پایان  
علی کیا کجوری دکتری مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی Quantum Espresso 1398/01/25 1398/02/05 پایان
 
محسن رضائیان دکتری مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی COMSOL Multiphysics 5.3 1398/01/25 1398/02/05 پایان
 
مصطفی رستگاران دکتری مهندسی عمران دکتر سید بهرام بهشتی اول matlab & opensees 1398/01/25 1398/02/05 پایان
 
سید شهاب الدین علویون دکتری مهندسی مکانیک دکتر مسعود ضیا بشرحق  Ansys 18 1398/01/25 1398/02/05 پایان
 
سعید غفوری کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دکتر سید حسین خواسته Ananconda and R studio 1397/12/15 1398/01/08 پایان  
محسن رضائیان دکتری مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی COMSOL Multiphysics 5.3 1397/12/27 1398/01/08 پایان  
مهدیه مسیبی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر افسانه مجری Comsol 5.3 1397/12/27 1398/01/08 پایان  
زهرا ایرندگانی کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری دکتر محمدطالعی
Arc Map-eclipse(java)
anaconda3
pycharm (python)
1397/12/19 1397/01/30 پایان  
سینا آزاده کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دکتر مهناز ذاکری Abaqus 1397/12/15 1397/12/25 پایان  
آناهیتا اولیایی کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر مریم محبی   1397/12/15 1397/12/25 پایان  
صادق جمال زاده کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر لطف اله بیگی ++ omnet 1397/12/15 1397/02/21 پایان
محسن غارسی دکتری مهندسی برق دکتر فرامرز حسین بابایی Quantum Espresso 1397/12/07 1397/12/17 پایان  
آرش رضایی کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر لطف اله بیگی ++ omnet 1397/12/07 1397/12/17 پایان  
علی یاوری دکتری مهندسی عمران دکتر بهروز عسگریان متلب- اپنسیس-آباکوس 1397/12/07 1397/12/27 پایان
مهشید مهبد کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر مسعود عسگری Abaqus & Solidworks 1397/12/05 1397/01/03 پایان
محدثه آقاسی زاده کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر سمانه چمانی cst studio suit 2018 1397/12/05 1397/12/29 پایان
مهدی زرکشان کارشناسی ارشد مهندسی برق دکتر ابراهیم ندیمی Quantum Espresso 1397/12/05 1397/12/15 پایان  
فرشاد مرادی کشکولی دکتری مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی COMSOL Multiphysics 5.3 1397/12/05 1397/12/15 پایان
 
مریم کشاورز افشار
دکتری مهندسی برق
دکتر ابراهیم ندیمی
Quantum Espresso 1397/11/28 1397/02/23 پایان

مهرداد ناعمی دکتری مهندسی برق دکتر فرامرز حسین بابایی SIESTA 1397/11/14 1397/12/17 پایان
یاسین زارع کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دکتر رضا ابراهیمی   1397/11/14 1397/11/24 پایان  
سعید غفوری کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دکتر سید حسین خواسته Ananconda and R studio 1397/11/14 1397/12/11 پایان

مرتضی یزدانی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دکتر بابک ناصرشریف matlab 2016 1397/11/14 1397/12/04 پایان
محمد حسین ذوالفقار نسب کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی ANSYS FLUENT  1397/11/14 1397/12/03 پایان
مهدی مهدوی پویا کارشناسی ارشد فیزیک دکتر محمود صداقتی زاده primo 1397/11/14 1397/12/29 پایان

فرشاد مرادی کشکولی دکتری مهندسی مکانیک دکتر مجید سلطانی COMSOL Multiphysics 5.3 1397/11/06 1397/11/26 پایان
 
حمیدرضا سلماسی جاوید
کارشناسی ارشد
مهندس عمران
دکتر سیاوش سروشیان
 OpenSees 1397/11/06 1397/11/26 پایان

امید اکبری
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر لطف اله بیگی
++ omnet 1397/11/06 1397/12/17 پایان

مصطفی رستگاران دکتری مهندسی عمران دکتر سید بهرام بهشتی اول matlab & opensees 1397/11/06 1397/12/04 پایان

مجید غریب
کارشناسی ارشد
مهندسی هوافضا
دکتر رضا ابراهیمی
  1397/10/30 1397/12/04 پایان

رضا رازمند
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر فرامرز حسین بابایی
Quantum Espresso 1397/10/26 1397/11/06 پایان
 
سید جواد عظیمی دکتری فیزیک دکتر محمود جعفری Quantum Espresso 1397/10/23 1397/11/03 پایان
 
رونا سعیدی
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران
دکتر حسن قاسم زاده
3Dec
1397/10/17 1397/11/13 پایان

محسن رضاییان
دکتری مهندسی مکانیک
دکتر مجید سلطانی
COMSOL Multiphysics 5.3
1397/10/17 1397/10/27 پایان
 
هدیه صفری
دکتری مهندسی مکانیک
دکتر مجید سلطانی
 COMSOL 5.3
1397/10/17 1397/11/06 پایان

سپهر عقیلی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر فرامرز حسین بابایی
SIESTA 1397/10/17 1397/11/20 پایان

حامد حسیبی
کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
دکتر سعید صدیقیان کاشی
  1397/10/17 1397/11/13 پایان

ساناز دلاوری
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر مریم محبی
  1397/10/17 1397/11/04 پایان
 
حسین باقرزاده
دکتری مهندسی عمران
دکتر امیدرضا بارانی
Abaqus 1397/10/17 1397/10/27 پایان
 
هامون فهروندی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر ابراهیم ندیمی
Quantum Espresso 5.1.2 1397/10/17 1397/11/10 پایان

سپهر عقیلی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر فرامرز حسین بابایی
SIESTA
1397/10/05 1397/10/15 پایان
 
مهدی مهدوی پویا
کارشناسی ارشد
فیزیک دکتر محمود صداقتی زاده
Primo 1397/10/03 1397/11/13 پایان

عاطفه بوجاری
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
دکتر افسانه مجری
Comsol 5.3
1397/09/28 1397/10/22 پایان

صادق توابع قوامی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر علی اصغر رضی کاظمی
cst studio suit
1397/09/27 1397/10/22 پایان

مجید آراسته
دکتری
مهندسی صنایع
دکتر سمیه علیزاده
هدوپ و اسپارک
1397/09/26 1397/10/23 پایان

بهنام حیدری
کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع
دکتر منیره حسینی
Anaconda
1397/09/26 1397/10/06 پایان
 
علیرضا رنجکش
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر فرامرز حسین بابایی
Quantum espresso
1397/09/26 1397/10/22 پایان

مجید غریب
کارشناسی ارشد
مهندسی هوافضا
دکتر رضا ابراهیمی
converge cfd
1397/09/25 1397/10/05 پایان
 
فرشاد مرادی کشکولی
دکتری مهندسی مکانیک
دکتر مجید سلطانی
Comsol 1397/09/24 1397/10/04 پایان
 
آرش رضایی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر لطف اله بیگی
++ Omnet 1397/09/24 1397/11/13 پایان

مهشید مهبد
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
دکتر مسعود عسگری
LS Dyna
1397/09/24 1397/10/13 پایان

رونا سعیدی
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران
دکتر حسن قاسم زاده
3Dec
1397/09/17
1397/10/08
پایان
 
مرتضی یزدانی
کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
دکتر بابک ناصر شریف
Matlab
1397/09/17 1397/09/27
پایان  
عاطفه گرامیان
دکتری
مهندسی عمران
دکتر محمود قضاوی
  1397/09/07
1397/09/17
پایان

امیرحسین شکفته
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر بهاره اخباری
 Matlab 1397/09/07
1397/09/17
پایان
 
مهدی مهدوی پویا
کارشناسی ارشد
فیزیک
دکتر محمود صداقتی زاده
 Primo 1397/09/07
1397/09/24
پایان

ناصر ساکی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر نگین معنوی زاده
  1397/09/05
1397/09/15
پایان
 
محمدصادق گلشنی راد
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر علی اصغر رضی کاظمی
  1397/09/05
1397/09/22
پایان

امید اکبری
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر لطف اله بیگی
++ Omnet
1397/09/03 1397/09/30 پایان

امیر صحرایی
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر هادی علی اکبریان
  1397/09/03
1397/09/13
پایان
 
فرزانه برزگر
کارشناسی ارشد
مهندسی نقشه برداری
دکتر علی محمدزاده
  1397/09/03
1397/09/13
پایان
 
محمدرضا پاو
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر نصرت ا... گرانپایه
  1397/09/03
1397/09/13
پایان
 
زهره اداوی
دکتری
مهندسی عمران
دکتر مسعود مشهدی حسینعلی
  1397/08/20
1397/08/30
پایان

مهدیه مسیبی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

دکتر افسانه مجری

 

1397/07/29

1397/09/21

پایان


فاطمه حسن زاده
دکتری مهندسی برق
دکتر مریم محبی
  1397/08/14
1397/08/24 پایان  
آروین پور ابراهیم
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر علی اصغر رضی کاظمی
  1397/08/14 1397/08/24 پایان
 
مجید آراسته
دکتری
مهندسی صنایع
دکتر سمیه علیزاده
  1397/08/13 1397/09/05 پایان  
عیسی قیصری راکه
کارشناسی ارشد
مهندسی برق
دکتر محمد اردبیلی
  1397/08/09 1397/08/19 پایان
 
میلاد منصوری
کارشناسی ارشد
مهندسی هوافضا
دکتر حسین مهدوی مقدم
  1397/08/01 1397/09/05  پایان  
مهدی طاهرخانی
دکتری مهندسی برق
دکتر زهرا قطان کاشی
  1397/07/29 1397/08/08 پایان  
محسن فیضی
دکتری مهندسی نقشه برداری
دکتر مهدی رئوفیان نائینی
  1397/07/29 1397/08/08 پایان  
ناصر کشاورز مولایی
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
دکتر افسانه مجری
  1397/07/29 1397/08/08 پایان
 
فرشاد مرادی کشکولی
دکتری
مهندسی مکانیک
دکتر مجید سلطانی
  1397/07/23
1397/08/02
پایان
 
سینا آزاده
کارشناسی ارشد
مهندسی هوافضا
دکتر مهناز ذاکری
  1397/07/07 1397/07/17 پایان  
کاووس کریم زادگان
دکتری مهندسی هوافضا
دکتر مسعود میرزایی
  1397/07/04 1397/07/14  پایان  
 به همراه 400 نفر دیگر از سرویس گیرندگان
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.